Besox

Overheid steunt champignonsector verder tot eind 2016

30 november 2015

Een Koninklijk Besluit van 23 oktober 2015 verlengt de toewijzing van het subsidiepakket van € 400 000 voor het behoud en de versterking van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt tot en met 2016.

Het bedrag wordt gestort door het Globaal Beheer van de RSZ aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf. Met deze middelen wordt dan een bijzondere tewerkstellingspremie toegekend aan de werkgever en dit rekening houdend met de volgende voorwaarden:

  • de premie wordt toegekend voor zover de betrokken werknemer tenminste 6 maanden in dienst is van de werkgever en tewerkgesteld is als vaste werknemer;
  • het bedrag van de bijzondere tewerkstellingspremie bedraagt 1 500 euro voor zover de betrokken werknemer tenminste 12 maanden tewerkgesteld was bij de werkgever en voltijds heeft gewerkt, weliswaar rekening houdend met de beperkingen die opgelegd worden door de Europese regelgeving: de steun mag een bepaald plafondbedrag per bedrijf niet overschrijden.

De premie wordt pro rata toegekend voor de werknemers die geen 12 maanden hebben gewerkt en/of voor de werknemers die deeltijds gewerkt hebben.

De voorwaarde is wel dat de sector een CAO heeft afgesloten die de toekenning van de premies voor de versterking van de tewerkstelling van vast personeel organiseert en vastlegt. In het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf werd reeds op 30 april 2015 een CAO ondertekend voor de bedrijven waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de teelt van champignons. Deze is geldig tot en met 31 december 2015; voor 2016 zal er nog een nieuwe CAO afgesloten moeten worden.

 

Bron: K.B. van 23 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt, B.S. 13 november 2015 en CAO dd. 30 april 2015 betreffende de bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt, B.S. 30 oktober 2015.

Tags