Besox

Opgelet: controles vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing!

13 juni 2023

1. Algemeen

Ook dit jaar hebben sommige bedrijven die gebruik maken van één of meer vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing een brief ontvangen van de FOD Financiën om hen te informeren over mogelijke toekomstige controles.

Het gaat hier om inkomsten die belastbaar zijn en die daarom in principe aan bedrijfsvoorheffing moeten worden onderworpen, maar waarvoor de wetgever bepalingen heeft ingevoerd die de schuldenaar van de voorheffing ervan vrijstellen om de op de inkomsten ingehouden bedrijfsvoorheffing aan de Schatkist te storten.

Het gaat om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de volgende inkomsten:

 • vergoedingen voor gepresteerd overwerk;
 • bezoldigingen in de koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector;
 • bezoldigingen van onderzoekers;
 • bezoldigingen in de sector van de zeevisserij;
 • vergoedingen voor ploegenarbeid en nachtarbeid;
 • bezoldigingen van bepaalde sportbeoefenaars;
 • bezoldigingen betaald in de profit- en non-profit sector.

Die vrijstelling van doorstorting wordt enkel toegestaan voor deze gevallen, voor zover is voldaan aan welbepaalde voorwaarden en vrijstellingsregels.

Met het oog op mogelijke controle, moedigt de FOD Financiën bedrijven aan om zelf na te gaan of ze al dan niet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving om zo financiële risico’s te beperken.

Meer informatie hierover is terug te vinden in de technische fiches van de fiscus, die zowel de juridische basis als de praktische toepassing van deze maatregelen uitgebreid toelichten.

TER HERINNERING

De aangiften van de negatieve bedrijfsvoorheffing voor het inkomstenjaar 2022 kunnen tot 31 augustus 2023 om 16.00 uur worden ingediend of aangepast via de Finprof-toepassing.

2. Aandachtspunten bij ploegen- en nachtarbeid

N.a.v. de mini-taxshift, die op 1 april 2022 in voege is getreden, werd de regeling inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht-, ploegen- en volcontinu arbeid gewijzigd.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 1. Het gaat niet meer om één vrijstelling maar om twee afzonderlijke vrijstellingen; een ploegensysteem waarbij één ploeg tijdens de nacht werkt, blijft evenwel ploegenarbeid;
 2. De berekening van de 1/3de norm in het kader van nacht- en ploegenarbeid moet afzonderlijk gebeuren;
 3. De berekening van de 1/3de norm in het kader van nacht- en ploegenarbeid moet bovendien per uur gebeuren in plaats van per dag: enkel de uren waarvoor effectief een premie werd betaald, komen in aanmerking voor de berekening van de 1/3de norm;
 4. Een pauze van max. 15 minuten tussen 2 opeenvolgende ploegen wordt expliciet toegelaten.

Bovenop het contractueel bruto uurloon moet een MINIMUM PREMIE per uur worden toegekend van:

 • 2% van het contractueel bruto uurloon voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid (ongeacht dag- of nachtploeg);
 • 12% van het contractueel bruto uurloon voor nachtarbeid.

Bovendien is vereist dat ALLE werknemers voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid een minimumpremie ontvangen. Het gaat om alle werknemers van de ploeg.

Werkt één ploeg van het ploegensysteem tijdens de nacht, dan blijft het ploegenarbeid. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid heeft bijgevolg voorrang.

Vanaf 1 april 2024 zal deze premie (zowel voor nacht- als voor ploegenarbeid) ook moeten worden opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid wordt op niveau van de groep (van werknemers die in aanmerking komen voor deze vrijstelling) berekend.

Er worden dus twee aparte berekeningen gemaakt:

 • enerzijds voor de groep van werknemers waarvoor de werkgever de vrijstelling doorstorting BV nachtarbeid toepast;
 • anderzijds voor de groep werknemers die in aanmerking komen voor de vrijstelling doorstorting BV ploegenarbeid.

Voor alle vrijstellingen worden verder ook nog de procedurele regels inzake de onderzoeks-, aanslag-, en terugvorderingstermijnen aangepast. Bij het indienen van een onjuiste aangifte kan de werkgever voortaan ook een administratieve boete oplopen. Zo zal de werkgever afhankelijk van de ernst van de overtreding 10% tot 200 % van de vrijstelling moeten terugstorten.

!!! ACTIEPUNTEN !!!

Aan de hand van volgende checklist, kan je nagaan of je onderneming nog in aanmerking komt om de vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen-, nacht- of volcontinu arbeid te genieten:

Verricht je onderneming “ploegenarbeid”, “nachtarbeid” of “volcontinu arbeid”?

-> Ga na of de onderneming aan de definitie van “ploegenarbeid”, “nachtarbeid” of “volcontinu arbeid” voldoet.

Voorziet je onderneming in een minimum premie van 2% van het overeengekomen bruto uurloon voor “ploegenarbeid” of “volcontinu arbeid”? En wordt dit voorzien voor ALLE werknemers van de ploeg?

Voorziet je onderneming in een minimum premie van 12% van het overeengekomen bruto uurloon voor “nachtarbeid”?

Voorzie dat deze premie wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of cao en dit uiterlijk tegen 1 april 2024.

-> Probeer dit niet te laten liggen en hier onmiddellijk werk van te maken.

Categorie

Tags