Besox

Nieuwe registerverplichting van buitenlandse werknemers of zelfstandigen

13 september 2020

Sinds 24 augustus 2020 is het voor sommige werkgevers verplicht om een register bij te houden met persoonsgegevens wanneer men rechtstreeks of via onderaanneming tijdelijk beroep doet op in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen.

Deze verplichting geldt voor werkgevers en anderen (bijvoorbeeld zelfstandigen, personen met een vrij beroep, enz.) uit de volgende sectoren: bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak en vleesverwerking.

Indien het gaat om werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geldt deze verplichting niet. Eveneens is deze plicht niet van toepassing op grensarbeiders of wanneer het een verblijf in België betreft van minder dan 48 uur.

Het register moet de volgende gegevens bevatten:

  • de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige;
  1. de naam en voornamen;
  2. de geboortedatum;
  3. het rijksregisternummer of het bisnummer;
  • de verblijfplaats van de werknemer of de zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
  • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd; en
  • in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Deze gegevens moeten worden bijgehouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot met 14 kalenderdagen na het einde ervan in een geactualiseerd register. Op de 15de dag dienen de gegevens te worden vernietigd.

De verzamelde gegevens mogen enkel worden gebruikt in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. De registers moeten ter beschikking worden gesteld van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus en met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van dringende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

Wanneer de werknemer of zelfstandige het Passenger Locator Form moet invullen, dient de werkgever ervoor te zorgen dat dit voor aanvang van de werkzaamheden effectief is ingevuld. Dit formulier moet worden ingevuld door alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven.

Bron: Ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 22 augustus 2020.