Besox

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2023

4 januari 2023

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 19 december 2022 werden de geïndexeerde bedragen voor 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2023 de volgende grenzen:

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden verhoogd met € 81 per kind ten laste:

  • het moet gaan over een kind dat de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt;
  • de titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten voorziet op substantiële wijze in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding van het kind;
  • er is een verwantschap in eerste graad of een hoedanigheid van zorgouder met het kind;
  • het kind mag de 12 maanden voorafgaand aan de aangifte niet beschikken over nettobestaansmiddelen die hoger liggen dan bepaalde maximumbedragen, afhankelijk van de gezinstoestand van de ouder. De bedragen van deze inkomsten worden elk jaar aangepast en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De grenzen van deze nettobestaansmiddelen bedragen vanaf 1 januari 2023:

  • € 3.694 netto als de ouder samenwonend is;
  • € 5.335 netto als de ouder alleenstaand is;
  • € 6.764 netto indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.

Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

Opgelet: Om de financiële gevolgen van de energiecrisis te verzachten, werd het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon voor de periode van 3 november 2022 tot 31 december 2022 tijdelijk aangepast. Op de ministerraad van 16 december 2022 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat tot doel heeft de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis te verlengen tot en met 31 maart 2023. De aangepaste grenzen werden tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2022 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (I), BS 19 december 2022 en Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het KB van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 19 december 2022.