Besox

Nieuwe bedragen verblijfsvergunningen vanaf 26 mei 2022

15 juni 2022

Elke niet vrijgestelde vreemdeling die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, moet een verblijfsaanvraag indienen.

De kosten van de behandeling van deze verblijfsaanvraag worden gedekt door een retributie die de niet vrijgestelde vreemdeling moet betalen.

In het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2022 werd een K.B. gepubliceerd dat nieuwe bedragen vaststelt die toegepast worden vanaf 26 mei 2022.

De bedragen zijn afhankelijk van het soort aanvraag. De bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden elk jaar op 1 januari aangepast.

Hierbij vindt u de nieuwe bedragen voor een aantal soorten aanvragen:

  • aanvraag voor een toelating tot arbeid en verblijfsaanvraag (gecombineerde vergunning): € 126;
  • aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen in de hoedanigheid van seizoenarbeider: € 126
  • aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen van een vreemdeling die in de hoedanigheid van student aan een openbare instelling voor hoger onderwijs in België wenst te verblijven: € 208

Een overzicht van alle retributies vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (https://dofi.ibz.be/nl).

Bron: KB van 8 februari 2022 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de retributie, BS 16 mei 2022.

Tags