Besox

Nadere regels over de cash uitbetaling van het loon

25 januari 2016

Door de wet van 23 augustus 2015 moet het loon vanaf 1 oktober 2016 in giraal geld worden uitbetaald. Het loon cash, dus van hand tot hand, uitbetalen is vanaf dan verboden.

Het loon kan in de toekomst nog enkel van hand tot hand worden uitbetaald als deze mogelijkheid voorzien is in een sectorale cao of door een impliciet sectoraal akkoord of sectoraal gebruik.

Afgelopen dinsdag verscheen een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad waarin de nadere regels werden vastgelegd over de uitzondering van de uitbetaling van het loon van hand tot hand. Specifiek werd de procedure voor het sectoraal impliciet akkoord en sectoraal gebruik vastgelegd.

Elke organisatie die vertegenwoordigd is in een bevoegd paritair orgaan kan tot en met 30 september 2016 een impliciet sectoraal akkoord of sectoraal gebruik ter kennis brengen van het paritair orgaan.

Binnen een termijn van 6 maanden na deze kennisgeving kan elke in het bevoegde paritair orgaan vertegenwoordigde organisatie het sectoraal impliciet akkoord betwisten of het sectoraal gebruik verwerpen. Bij gebrek hieraan, plaatst de voorzitter de kennisgeving van het sectoraal impliciet akkoord of van het sectoraal gebruik op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het paritair orgaan. In het proces-verbaal van de vergadering neemt het paritair orgaan akte van het sectoraal impliciet akkoord of het sectoraal akkoord.

Het sectoraal akkoord of gebruik, of de betwisting, verwerping of opzegging ervan, zullen bekendgemaakt worden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Het vastgestelde sectoraal akkoord of gebruik kan te allen tijde worden opgezegd.

Als overgangsmaatregel blijft de uitbetaling van het loon van hand tot hand mogelijk zolang de procedure tot vaststelling van het sectoraal akkoord of gebruik lopende is. Deze procedure moet uiterlijk tegen 1 april 2017 afgerond zijn. Indien een ter kennis gegeven sectoraal akkoord of gebruik werd betwist of verworpen binnen de voorgeschreven termijn (meer bepaald binnen één jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2015, dit wil zeggen uiterlijk tegen 1 april 2017), of werd opgezegd, is de uitbetaling van loon van hand tot hand niet meer mogelijk na verloop van een termijn van 2 maanden vanaf de bekendmaking van deze betwisting, verwerping of opzegging op de website van de FOD WASO.

 

Bron: KB van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand (1), B.S. 19 januari 2016.

Tags