Besox

Wie mag brugprojecten in Vlaanderen organiseren?

5 april 2016

Situering

Een brugproject biedt aan jongeren uit het deeltijds onderwijs de mogelijkheid om bij een “organisator” een eerste werkervaring op te doen, met als doel:

  • algemene arbeidsattitudes te verwerven die noodzakelijk zijn in het arbeidsproces, zoals bijvoorbeeld nauwkeurigheid, stiptheid, hygiëne,….;
  • een kwalificatie te behalen door het aanleren van een aantal werkmethodes en vaardigheden en dit bij voorkeur in een coherent systeem van alternerend leren;
  • een concreet, realistisch en positief zelfbeeld op te bouwen.

Het gaat om jongeren met een gebrek aan een aantal essentiële basisattitudes om in te treden in de arbeidsmarkt en zich te handhaven in het productieproces. Vooraleer zij aan reguliere tewerkstelling toe zijn, hebben ze niet alleen nood aan opleiding en bemiddeling, maar ook aan gestructureerde individuele opvang en begeleiding waarin ze geactiveerd en gemotiveerd worden om hun situatie weer in handen te nemen.

 

Organisator

Een besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 somt de organisaties op die in aanmerking komen als organisator van een brugproject:

  • een VZW;
  • een OCMW;
  • een gemeente;
  • een maatwerkbedrijf;
  • een lokale diensteneconomieonderneming.

De beschutte en sociale werkplaatsen worden gelijkgesteld met een maatwerkbedrijf.

 

Overeenkomst

Voor het brugproject wordt een driepartijenovereenkomst gesloten tussen de organisatie, het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de jongere. Het model van de overeenkomst wordt vastgelegd door de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Als een organisator voor een brugproject een beroep doet op een derde partij om in een werkplaats te voorzien, wordt vooraf een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de wederzijdse verplichtingen, de opvolging en de evaluatie van het brugproject worden vastgelegd.

 

Vergoeding

Aan de organisator wordt een vergoeding toegekend van € 4,5 per effectief gepresteerd begeleidingsuur.

De organisator betaalt de jongere een forfaitaire vergoeding van € 1 per effectief gepresteerd uur, uitsluitend bedoeld voor het dekken van de verplaatsings- en telefoonkosten.

 

Inwerkingtreding

Het besluit heeft retroactief uitwerking met ingang van 1 september 2015.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering dd. 26 februari 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de brugprojecten, B.S. 22 maart 2016.

Tags