Besox

Jaarlijks actieplan vóór 1 november voorleggen aan het CPBW

9 oktober 2018

Als werkgever heeft u de verplichting om een beleid rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk uit te werken. Dit kan gebeuren aan de hand van een dynamisch risicobeheersingssysteem.

Zo moet er om de vijf jaar een Globaal Preventieplan (GPP) opgesteld worden en elk jaar een jaarlijks actieplan (JAP). Het GPP tekent de grote lijnen van het preventiebeleid uit en het JAP werkt het GPP meer gedetailleerd uit voor een periode van één jaar. Het bevat:

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende jaar;
  • de middelen en methoden om deze doelstelling te bereiken;
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  • de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan bij bv. gewijzigde omstandigheden,…

Dit jaarlijks actieplan moet eerst aan het comité voor preventie en bescherming op het werk worden voorgelegd voor advies. Het mag pas uitgevoerd worden na het advies van het comité.

Het advies moet gevraagd worden uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voor de start van het volgende dienstjaar. Het JAP dat betrekking zal hebben op het jaar 2019 zal dus vóór 1 november 2018 moeten voorgelegd worden aan het comité.