Besox

Inkomsten uit de deeleconomie opnieuw belastbaar

10 februari 2021

Via de regeling rond bijklussen was het mogelijk om in 3 systemen onbelast bij te verdienen, met name het verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.

Het Grondwettelijk Hof heeft in april 2020 de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigd wegens strijdigheid met het gelijkheids- en non-discriminatie-beginsel. De bepalingen mochten wel toegepast blijven tot eind december 2020.

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u reeds over de nieuwe tijdelijke regeling voor het verenigingswerk in 2021.

Op 29 januari 2021 verschenen er in het Belgisch Staatsblad ook twee koninklijke besluiten inzake de fiscale behandeling van inkomsten uit de deeleconomie.

Deeleconomieplatformen zijn online platformen die aanbieders en gebruikers met elkaar in contact brengen en transacties tussen hen beiden vergemakkelijken. Het gaat bijvoorbeeld om organisaties voor het geven van bijlessen, klusjesdiensten, maaltijdbezorgers enz.

De inkomsten uit de deeleconomie als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1°bis WIB 92, die vanaf 1 januari 2021 worden betaald of toegekend, zijn belastbaar tegen een tarief van 20% na aftrek van 50% forfaitaire kosten.

Met ingang van 1 februari 2021 moeten de erkende platformen voor deeleconomie ook bedrijfsvoorheffing inhouden op de inkomsten uit de deeleconomie.

Deze bedrijfsvoorheffing bedraagt 10,70% van het brutobedrag van de inkomsten. Het brutobedrag is het bedrag dat door het platform of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald of toegekend, samen met de sommen die door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehouden.

Bronnen: Koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie, B.S. 29 januari 2021 en Koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie, B.S. 29 januari 2021.