Besox

Gelijkstelling opdrachtgever met aannemer in de vleessector

6 januari 2016

In het Belgisch Staatsblad van 22 december 2015 verscheen voor de vleessector de gelijkstelling van de opdrachtgever met de aannemer in het kader van de elektronische aanwezigheidsregistratie, de aangifte van werkgever art. 30ter en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden.

Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken die op 26 november 2015 in het Staatsblad verscheen.

Deze bepalingen treden in werking op de dag van publicatie in het Staatsblad, namelijk 22 december 2015.

 

Bron: KB van 16 december 2015 tot wijziging van het KB van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 22 december 2015.

Tags