Besox

Flitscontroles in de vleessector

27 juli 2020

In tegenstelling tot wat eerst werd aangekondigd zullen de flitscontroles in de vleessector niet doorgaan in november 2020, maar werden ze vervroegd naar augustus 2020.

Wij herinneren u eraan dat de flitscontroles in tegenstelling tot de vorige jaren niet meer op een specifieke datum doorgaan, maar gedurende de volledige maand kunnen plaatsvinden.

Flitscontroles zijn aangekondigde controles en hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten niet zullen optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige inbreuken vaststellen.

Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De controles passen in het 'actieplan 2020 sociale fraudebestrijding’ en legt de focus op sociale dumping en het bestrijden van zwartwerk in fraudegevoelige sectoren.

Hoe kan u zich voorbereiden?

De checklist van de SIOD

De sociaal inspecteur mag, zonder voorafgaande verwittiging, ieder ogenblik van de dag of nacht, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan hij redelijkerwijze vermoedt dat er personen werken.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor de vleessector geldt. Deze bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die nodig zijn voor het onderzoek.

Hieronder bezorgen wij u een beknopt overzicht (niet limitatief) van de belangrijkste documenten die u best hebt klaarliggen bij een bedrijfscontrole:

 • het arbeidsreglement met alle werkroosters en hun registratiebewijs;
 • prestatie- en loongegevens van de werknemers (individuele rekening, loonfiches, …);
 • de arbeidsovereenkomsten, met eventuele addenda;
 • de afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • indien er wordt gewerkt met uitzendkrachten: de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor en de arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht;
 • het bewijs van de dagelijkse elektronische aanwezigheidsregistratie;
 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd: de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen;
 • in geval van detachering, moet de gedetacheerde werknemer het A1 formulier kunnen voorleggen;
 • de buitenlandse werkgever die hier werknemers detacheert, moet een Limosa (L1) formulier kunnen voorleggen;
 • de arbeidsongevallenverzekering;
 • ….

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook rechtstreeks vragen stellen aan uw werknemers of bepaalde documenten opvragen tijdens een werkplaatscontrole:

 • wie is de werkgever of opdrachtgever;
 • over zijn (haar) statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht, …);
 • over zijn (haar) statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon, pensioen, …);
 • over het loon en de arbeidsduur.

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2020; vleessector: checklist.