Besox

Elektronische aanwezigheidsregistratie in de vleessector

8 januari 2016

In het kader van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude, heeft de programmawet van 10 augustus 2015 een elektronische aanwezigheidsregistratie ingevoerd voor de vleessector.

Om deze verplichting effectief van kracht te laten worden, was het nog wachten op de nodige uitvoeringsbesluiten. Intussen zijn deze uitvoeringsbesluiten gepubliceerd, zodat de elektronische aanwezigheidsregistratie voor de vleessector verplicht wordt vanaf 1 januari 2016.

 

Toepassingsgebied

De aanwezigheidsregistratie zal van toepassing zijn voor werknemers, zelfstandigen en gedetacheerden indien er voldaan wordt aan 2 voorwaarden:

 1. Er wordt gewerkt op een plaats van tewerkstelling die vermeld wordt in de reglementering, m.n. in een slachthuis, een uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen en/of bereidingen van vleesproducten die daarvoor een erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen moeten verkrijgen, met uitzondering van de inrichtingen die een erkenning 1.1.3 (slachting op landbouwbedrijven) moeten verkrijgen;
 1. De activiteiten behoren tot het toepassingsgebied van artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969, m.a.w. waarvoor een aangifte van werken verplicht is.

Een volledige lijst van deze werken kunt u terugvinden op de website van de RSZ.

 

Registratie

De gegevens moeten geregistreerd worden in de databank van de RSZ www.checkinatwork.be.

U heeft 4 mogelijke manieren om de registratie in orde te maken:

 1. via de onlinedienst Checkinatwork kunt u handmatig gegevens invoeren;
 2. via de mobiele applicatie, die alle functies van de onlinedienst heeft;
 3. via de webservice die u kunt integreren in uw planningssysteem, track-and-trace of registratiesysteem;
 4. via een gatewaysysteem, waarbij de registratie gebeurt op de werkplaats en de gateway als een soort toegangspoort functioneert. De aannemer die de werken aangegeven heeft, stelt een PC ter beschikking waarmee de werknemers of zelfstandige onderaannemers zich kunnen aanmelden.

De registratie moet dagelijks gebeuren, en wel vóór de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat.

Via het registratiesysteem moeten de volgende gegevens worden geregistreerd:

 1. de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon;
 2. het adres van de arbeidsplaatsen;
 3. de hoedanigheid waarin een tewerkgestelde prestaties op de arbeidsplaatsen verricht;
 4. de identificatiegegevens van de werkgever, wanneer de natuurlijke persoon een werknemer is;
 5. wanneer de natuurlijke persoon een zelfstandige is, de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht een werk wordt uitgevoerd;
 6. het tijdstip van de registratie.

 

Contractuele verplichtingen

De opdrachtgever moet een registratieapparaat ter beschikking stellen van de aannemers op wie hij een beroep doet.

Elke aannemer op wie de opdrachtgever een beroep doet is verplicht om het ter beschikking gestelde registratiesysteem te gebruiken en het ter beschikking te stellen van de onderaannemers op wie hij een beroep doet.

Elke aannemer of onderaannemer die een beroep doet op een onderaannemer treft maatregelen opdat zijn medecontractant alle gegevens daadwerkelijk en correct registreert en doorstuurt naar de gegevensbank.

Elke aannemer of onderaannemer ziet erop toe dat elke tewerkgestelde die in zijn opdracht de arbeidsplaats zal betreden, wordt geregistreerd, vóór die te betreden.

De regeling voorziet dus in een keten van verplichtingen tussen de verschillende personen die op een bepaald niveau tussenkomen. Bijgevolg is het belangrijk om in de aannemingsovereenkomsten hieromtrent de nodige clausules te voorzien.

 

Sancties

De inbreuken op deze bepalingen zullen worden bestraft met sancties overeenkomstig sanctieniveau 3 van het Sociaal Strafwetboek.

Indien een werknemer zijn aanwezigheid niet tijdig heeft geregistreerd, kan hij gesanctioneerd worden met een sanctie van niveau 1 van het Sociaal Strafwetboek.

 

Bronnen: K.B. van 9 december 2015 tot uitvoering van artikel 7 van de programmawet van 10 augustus 2015 en tot wijziging van het K.B. van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, B.S. 16 december 2015 – K.B. van 9 december 2015 houdende nadere regels inzake de elektronische aanwezigheidsregistratie voor werknemers tewerkgesteld op bepaalde arbeidsplaatsen in de vleessector, B.S. 16 december 2015 – Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 26 november 2015 – Programmawet van 10 augustus 2015, B.S. 18 augustus 2015.

Tags