Besox

Een nieuwe procedure voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

22 november 2022

En wijzing van artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet koppelt vanaf vandaag de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens medische overmacht los van het re-integratietraject met het oog op werkhervatting (het aangepaste re-integratietraject is al in werking getreden op 1 oktober 2022). Vanaf nu kan de arbeidsovereenkomst enkel nog beëindigd worden wegens medische overmacht na het doorlopen van ‘het traject gericht op de beëindiging wegens medische overmacht’.

Start van de procedure medische overmacht

Deze nieuwe procedure kan pas opgestart wanneer de werknemer gedurende een termijn van ten minste 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is, en voor zover voor de werknemer geen re-integratietraject gericht op werkhervatting lopende is.

Deze termijn van 9 maanden wordt slechts onderbroken door een effectieve werkhervatting. In dat geval moet u weer vanaf nul beginnen tellen, behalve wanneer de werknemer binnen de eerste 14 dagen van deze werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Wie kan de procedure starten?

De werknemer of de werkgever. De nieuwe procedure wordt opgestart door middel van een kennisgeving van de intentie om na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten. Dit gebeurt via aangetekende brief aan de andere partij (werkgever of werknemer) bij de arbeidsovereenkomst, evenals aan de preventieadviseur-arbeidsarts (PAA) van de onderneming,

Wanneer het verzoek komt van de werkgever moet in de kennisgeving expliciet staan dat:

  • De werknemer het recht heeft om de PAA te vragen dat de mogelijkheden voor aangepast/ander werk worden onderzocht wanneer wordt vastgesteld dat het voor hem onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten, en
  • De werknemer het recht heeft om zich tijdens de procedure te laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde.

Na ontvangst van deze kennisgeving doorloopt de PAA een bijzondere procedure.

Het onderzoek door de PAA

De PAA nodigt de werknemer uit voor een onderzoek om na te gaan of het voor de werknemer werkelijk definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten. Met de toestemming van de medewerker, is een overleg mogelijk met de behandelend arts en/of de adviserend arts van het ziekenfonds.

De werknemer mag tijdens het onderzoek vragen dat de voorwaarden en modaliteiten voor aangepast of ander werk worden onderzocht op basis van zijn huidige gezondheidstoestand en mogelijkheden.

Als de werknemer 3 keer niet ingaat op de uitnodiging van de PAA in een periode van 3 maanden, waarbij er telkens minstens 14 kalenderdagen tussen de uitnodigingen zit, deelt de PAA dit mee aan de werkgever. In dit geval stopt de procedure.

De beslissing van de PAA

Binnen de drie maanden na ontvangst van de kennisgeving bezorgt de PAA zijn beslissing aan de werkgever en aan de werknemer via een aangetekende brief.

  • De PAA komt tot de vaststelling dat de werknemer definitief ongeschikt is het overeengekomen werk uit te voeren: de werknemer kan in beroep gaan tegen deze beslissing binnen een termijn van 21 kalenderdagen, welke termijn begint te lopen op de dag volgend op de dag van ontvangst van de vaststelling van de definitieve ongeschiktheid.
  • Wanneer de PAA tot de conclusie komt dat er geen sprake is van definitieve arbeidsongeschiktheid, of als deze beoordeling volgt na de beroepsprocedure, dan eindigt de procedure zonder gevolg. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vaststelling van een tijdelijke ongeschiktheid of wanneer het om medische redenen voorlopig niet mogelijk is hierover te oordelen.

De procedure kan eventueel opnieuw opgestart worden wanneer de werknemer gedurende een nieuwe termijn van ten minste 9 maanden arbeidsongeschikt is.

PAA: definitieve ongeschiktheid

Wanneer de PAA de definitieve ongeschiktheid vaststelt, wordt de medische verantwoording in het gezondheidsdossier van de werknemer opgenomen en de vaststelling aan de adviserend arts van de mutualiteit bezorgd.

  • De werknemerheeft tijdens de procedure gevraagd dat de voorwaarden en modaliteiten voor aangepast of ander werk worden onderzocht: de PAA moet deze mogelijkheden ernstig onderzoeken (de PAA maakt een zijsprong naar het re-integratietraject gericht op werkhervatting).
  • Werknemer vroeg geen onderzoek naar aangepast of ander werk: dan heeft de werknemer nog 7 kalenderdagen bedenktijd om alsnog een re-integratietraject met het oog op werkhervatting aan te vragen bij de PAA.

Wanneer kan de werkgever overgaan tot beëindiging omwille van medische overmacht?

De arbeidsovereenkomst kan maar beëindigd worden op basis van medische overmacht, als er geen beroep meer mogelijk is tegen de beslissing tot definitieve arbeidsongeschiktheid of wanneer de beroepsprocedure de definitieve ongeschiktheid bevestigd heeft.

Is dat het geval dan kan de arbeidsovereenkomst stopgezet worden in één van volgende 3 situaties:

  • De werknemer heeft niet heeft gevraagd de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken,
  • Of de werknemer heeft dit wel gevraagd maar de werkgever stelt een gemotiveerd verslag op waaruit blijkt dat er geen plan voor aangepast of ander werk kan worden opgesteld,
  • Of de werknemer heeft wel gevraagd om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken, maar weigert zelf het door de werkgever opgestelde plan voor aangepast of ander werk.

Die beëindiging gebeurt niet automatisch, de werkgever moet die ook nog officieel vaststellen. Dat kan ofwel eenzijdigof in onderling akkoord met de werknemer. Net zoals bij de vroegere regeling, doet de werkgever die eenzijdig de medische overmacht inroept schriftelijk een outplacementaanbod aan de medewerker. Om die reden is het aangeraden om de beëindiging in onderling akkoord vast te stellen.

Geen overgangsmaatregel voor lopende procedures

Vanaf 28 november kan de afloop van een re-integratietraject gericht op de werkhervatting van de werknemer op zich niet meer leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Er is geen overgangsregeling voor zij die zich in een lopend re-integratietraject bevinden. Dit houdt in dat de nieuwe procedure van bij de start gevolgd wordt en dat dit pas mogelijk kan zijn voor werknemers die minstens 9 maanden onafgebroken arbeidsongeschikt zijn.

Nog anders gezegd, werkgever en werknemer kunnen vanaf 28/11/2022 niet meer overgaan tot de beëindiging wegens medische overmacht met een formulier voor de re-integratiebeoordeling door de PA-AA afgeleverd in het kader van een re-integratietraject. Dit geldt zowel voor formulieren afgeleverd vóór als vanaf 1 oktober 2022. Dit is de datum waarop het nieuwe re-integratietraject in werking trad.

Wat kan besox voor u doen?

Heeft u nog vragen over deze specifieke procedure einde contract wegens medische overmacht? Of wenst u modelbrieven of -documenten? Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder.