Besox

Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

8 april 2016

Het decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid is op 4 april 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met de maatregelen binnen het Vlaams doelgroepenbeleid wordt het aanwerven en het aan het werk houden van sommige werknemers bevorderd en worden de huidige maatregelen vereenvoudigd.

Het doelgroepenbeleid concentreert zich op oudere werknemers, jongeren en personen met een arbeidshandicap.

 

Oudere werknemers

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers zal van toepassing zijn, indien de tewerkstelling van de oudere werknemers aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de oudere werknemer behoort tot de categorie 1 van de structurele vermindering;
  • de oudere werknemer heeft op de laatste dag van het kwartaal minimaal de leeftijd van 55 jaar bereikt;
  • het refertekwartaalloon van de oudere werknemer is lager dan de door de Vlaamse Regering bepaalde loongrens. Deze loongrens moet nog in een uitvoeringsbesluit worden vastgelegd.

Het forfaitaire bedrag en de periode van toekenning van de doelgroepvermindering wordt vastgesteld, rekening houdende met:

  • de leeftijd van de oudere zittende werknemer (= reeds in dienst zijnde werknemer);
  • de leeftijd van de oudere niet-werkende werkzoekende die na de inwerkingtreding van dit decreet wordt aangeworven.

 

Jongeren

De doelgroepvermindering voor jonge werknemers zal van toepassing zijn, indien de tewerkstelling van de jonge werknemers aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het refertekwartaalloon van de jonge werknemer is lager dan de door de Vlaamse Regering bepaalde loongrens. De Vlaamse Regering moet het tijdstip nog bepalen waarop de loongrens van toepassing is;
  • op de dag van zijn indiensttreding is de jonge werknemer laaggeschoold of middengeschoold en op de laatste dag van het kwartaal heeft hij de leeftijd van 25 jaar niet bereikt;
  • de jonge werknemer is niet langer leerplichtig en hij behaalt binnen het kwartaal na zijn aanwerving geen diploma of graad die buiten de bovenstaande voorwaarde valt.

In een uitvoeringsbesluit zal het forfaitaire bedrag en de periode van toekenning van de doelgroepvermindering nog worden vastgelegd.

Werkgevers kunnen eveneens van een doelgroepvermindering genieten indien ze een leerling tewerkstellen (onderworpen aan de sociale zekerheid) in het kader van het stelsel deeltijds werken en leren.

 

Personen met een arbeidshandicap

Voor een werkgever die personen met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven wordt er eveneens in een tegemoetkoming voorzien. Hierbij zal het beleid aansluiten bij de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).

In tegenstelling tot vandaag, zal de Vlaamse Regering de voorwaarden en de procedure bepalen. De VDAB zal wel bevoegd blijven om te attesteren of een persoon al dan niet een arbeidshandicap heeft.

Er zal eveneens een specifieke categorie toegevoegd worden, nl. mensen met een psychosociale problematiek. Dit is enkel in het kader van doorstroom vanuit de sociale economie.

 

Overgangsmaatregelen

Er dienen uiteraard ook overgangsmaatregelen te worden voorzien, omwille van het feit dat diverse maatregelen die vandaag de dag bestaan, worden opgeheven en zullen verdwijnen zoals bijvoorbeeld het activaplan, doorstromingsprogramma’s,…

De maatregelen die nodig zijn om de overgang van de regelgeving op een coherente manier te laten verlopen en de voorwaarden om de huidige maatregelen geleidelijk te beperken met het oog op de opheffing ervan, zullen worden bepaald door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering heeft eveneens een uitvoeringsbesluit bij het doelgroependecreet goedgekeurd. Het besluit voert tal van wijzigings-, vervangings- en opheffingsbepalingen uit aan de huidige regelgeving met betrekking tot het doelgroepenbeleid.

Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de SERV. Daarna wordt ook het advies van de Raad van State ingewonnen.

Aangezien de Vlaamse Regering onder andere bevoegd is om de inwerkingtreding van iedere bepaling van het decreet te bepalen, blijft het wachten op de publicatie van het uitvoeringsbesluit. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

Bron: Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid (1), B.S. 4 april 2016 en beslissingen van de Vlaamse regering van 25 maart 2016, www.vlaanderen.be.

Tags