Besox

Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: nieuwe jaarloongrenzen voor 2023

4 januari 2023

Bij de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2014 werd er ook een bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoedingen voor het Sluitingsfonds ingevoerd.

Deze bijzondere bijdrage is door de werkgever verschuldigd indien het jaarloon van de werknemer boven een bepaalde loongrens ligt. De bijdrage heeft betrekking op de verbrekingsvergoedingen die de werkgever moet betalen:

  • wanneer hij de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur beëindigt zonder opzeggingstermijn of met een onvoldoende opzeggingstermijn;
  • wanneer hij de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of van bepaald werk vroegtijdig verbreekt;
  • wanneer in gemeenschappelijk akkoord een einde wordt gemaakt aan de arbeidsovereenkomst.

Ook de inschakelingsvergoedingen die de werkgever moet betalen wanneer een werknemer wordt ontslagen in het kader van een herstructurering vallen onder deze maatregel.

Een wet van 28 november 2022 bepaalt dat de werkgever met ingang van 1 januari 2023 een bijzondere compenserende bijdrage verschuldigd is op de verbrekingsvergoeding indien het jaarloon van de werknemer groter of gelijk is aan € 50.166.

De bijdrage wordt berekend op het deel van de verbrekingsvergoeding dat werd opgebouwd op basis van de geleverde prestaties vanaf 1 januari 2014.

Het bijdragepercentage is afhankelijk van het jaarloon van de werknemer en bedraagt:

  • 1% indien het jaarloon van de werknemer ≥ € 50.166 en ≤ € 61.436;
  • 2% indien het jaarloon van de werknemer ≥ € 61.437 en ≤ € 72.706;
  • 3% indien het jaarloon van de werknemer > € 72.706.

Bron: Wet van 28 november 2022 houdende harmonisering van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding en aanpassing van de bedragen van de jaarlonen voor de bijzondere compenserende bijdrage, BS 19 december 2022.