Besox

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2019 is gepubliceerd

21 januari 2019

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privédoeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het fiscaal voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] =

belastbaar voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2-uitstoot.

Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.

Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.

De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 toegekende voordelen van alle aard.

De referentie-CO2-uitstoot voor 2019 bedraagt 88 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 107 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Voor inkomstenjaar 2018 was de referentie-CO2-uitstoot 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Door deze stijging van de referentie-CO2-uitstoot zal het voordeel alle aard voor alle bedrijfsvoertuigen ongeacht het type brandstof dalen.

Het minimumbedrag van het belastbaar voordeel alle aard van bedrijfswagens voor 2019 zal normaal € 1.340 bedragen. Dit nieuwe minimumbedrag moet wel nog gepubliceerd worden in het Staatsblad.

Bron: KB van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 27 december 2018.

Tags