Besox

Arbeidsrechtelijke uitzonderingen voor de sport- en socioculturele sector

12 april 2022

Via een nieuwe wet, gepubliceerd op 31 maart 2022, worden de volgende arbeidsrechtelijke uitzonderingen voorzien voor onder meer de sport- en socioculturele sector:

1. Elektronische aangifte van werk artikel 17

Door het nieuwe wettelijk kader omtrent de toepassing “artikel 17@work” kunnen zowel werkgever als werknemer het aantal gepresteerde en resterende uren raadplegen.

2.Verkorte opzeggingstermijnen

In afwijking van de normale opzeggingstermijnen kunnen verkorte opzeggingstermijnen in de overeenkomst worden overeengekomen. Het gaat om de volgende opzeggingstermijnen die van toepassing zijn in geval van een opzegging door de werkgever of de werknemer:

3. Gewaarborgd loon

Een arbeider of een bediende, die een activiteit als bedoeld bij artikel 17, § 1, eerste lid, 1° en 3° tot en met 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 uitoefent, heeft geen recht op gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid wegens een ziekte, anders dan een beroepsziekte, of wegens een ongeval, dat geen arbeidsongeval of ongeval op de weg van of naar het werk is.

Dit gewaarborgd loon kan wel worden voorzien door een algemeen verbindend verklaarde cao.

4. Sociale documenten

De reglementering rond sociale documenten is niet van toepassing op personen die worden tewerkgesteld in toepassing van artikel 17, § 1, eerste lid, 1° en 3° tot en met 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

5. Uitsluiting van het recht op opleiding

Deze werknemers zullen bovendien geen recht hebben op opleiding zoals voorzien in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk.

6. Cumul inzake uitkeringen

Een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze mag met behoud van zijn uitkering een activiteit als bedoeld bij artikel 17, § 1, eerste lid, 1° en 3° tot en met 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, uitoefenen, indien hij dit vooraf en schriftelijk aangeeft bij de RVA en op voorwaarde dat het gaat om een loutere voortzetting van de uitvoering vaneen overeenkomst, in het kader van voormeld artikel 17, die reeds vóór de intrede van de werkloosheid effectief werd uitgevoerd.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werknemers die ressorteren onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Een activiteit, in het kader van artikel 17, verricht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, wordt niet als een werkzaamheid beschouwd, voor zover deze activiteit een loutere voortzetting is van de uitvoering van een overeenkomst die reeds voor de aanvang van de arbeidsongeschiktheid werd gesloten en effectief is uitgevoerd.

Deze wijzigingen treden retroactief in werking op 1 januari 2022.

Bron: Wet van 17 maart 2022 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 31 maart 2022.

Tags