Besox

Akkoord e-commerce in de distributiesector

1 februari 2016

E-commerce kent in onze buurlanden een sterkere opgang dan bij ons. Eén van de redenen is dat in de sector geen nachtarbeid is toegelaten in België.

Om de concurrentiepositie van de e-commerce sector t.o.v. onze buurlanden aanzienlijk te versterken, hebben de sociale partners maatregelen genomen om nachtarbeid voor e-commerce mogelijk te maken. Daartoe sloten zij op 22 december 2015 een sectoraal kaderakkoord af dat nachtarbeid voor e-commerce mogelijk maakt in ondernemingen binnen de handels- en distributiesector. De ondertekenende partijen engageren zich om op basis van de vastgestelde principes op het niveau van ondernemingen overeenkomsten af te sluiten die de ontwikkeling van e-commerce activiteiten mogelijk maken en jobs creëren. Elke onderneming kan op maat invulling geven aan dit kaderakkoord.

In de eerste plaats moesten de bevoegde paritaire comités de algemene principes van het kaderakkoord opnemen in een sectorale CAO. Dit gebeurde op 14 januari 2016: in PC 201, PC 202, PC 202.01, PC 311 en PC 312 werden de sectorale CAO’s betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten ondertekend.

Deze CAO’s bepalen dat nachtarbeid mogelijk is voor de e-commerce activiteiten mits de artikels 37 en 38 van de Arbeidswet gerespecteerd worden.

Verder voorzien zij dat de volgende elementen in de ondernemingen onderhandeld moeten worden (via CAO of voor ondernemingen zonder syndicale delegatie via procedure wijziging arbeidsreglement):

  • het bepalen en oplijsten van welke activiteiten (en dus ook welke functies) onder de e-commerce activiteiten vallen;
  • welke vorm van nachtarbeid nodig is voor de onderneming in het kader van de ontwikkeling van de e-commerce activiteiten in de betrokken onderneming;
  • met welke contracten de personeelsleden aangeworven in het kader van e-commerce zullen worden tewerkgesteld en volgens welk arbeidsregime en uurrooster ze zullen worden tewerkgesteld;
  • omkadering betreffende studententoeslag;
  • de toeslag voor nachtarbeid moet minimaal gelijk zijn aan de toeslag voorzien in CAO nr. 49. Op ondernemingsvlak kunnen bijkomende en andere compensaties onderhandeld worden.

Tevens  komen ze overeen dat de ondernemingen de e-commerce jobs zullen invullen door bijkomende aanwervingen of op basis van vrijwilligheid van werknemers die momenteel reeds in dienst zijn.

Het sluiten van akkoorden in het kader van de sectorale CAO e-commerce op zich heeft geen impact op de discussie rond de openingsuren voor de klanten van de betrokken winkels en rond de zondagsopeningen van de betrokken winkels.

Nu de sectorale CAO’s ondertekend werden, kunnen de onderhandelingen op ondernemingsniveau opgestart worden. Opgelet: pas na publicatie van het K.B. in het Belgisch Staatsblad, dat voor de e-commerce activiteiten in een afwijking op het verbod op nachtarbeid voorziet, kan u effectief van start gaan met nachtarbeid in de e-commerce.

 

Bron: Sectoraal kaderakkoord dd. 22 december 2015 e-commerce binnen de handels- en distributiesector en CAO’s van 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten.

Tags