Besox

PC 200: nieuwe jaarlijkse premie vanaf 2016

18 mei 2016

De bedienden van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, hebben reeds verschillende jaren recht op ecocheques ter waarde van maximaal 250 EUR. Naast deze ecocheques hebben de sociale partners van PC 200 beslist om vanaf 2016 aan de bedienden bijkomend ook nog een nieuwe jaarlijkse premie van 250 EUR bruto toe te kennen. De premie zal voor de eerste maal aan de bedienden van PC 200 betaald moeten worden in de loop van juni 2016.

Een voltijdse bediende die een volledige referteperiode heeft gewerkt, zal recht hebben op een brutopremie van 250 EUR. Deeltijdse bedienden hebben recht op een pro rata premie in verhouding tot hun wekelijkse arbeidsduur. Vanaf 2017 wordt het bedrag van deze premie jaarlijks geïndexeerd, op dezelfde manier als de lonen.

De referteperiode voor de berekening van de premie loopt telkens van de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het kalenderjaar van betaling van de premie. Voor 2016 loopt de referteperiode dus van 1 juni 2015 tot en met 31 juni 2016. Het effectieve bedrag van de premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens deze referteperiode. Voor de berekening van de premie worden als gelijkgestelde dagen beschouwd: de schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald, de dagen vaderschapsverlof of geboorteverlof en de dagen moederschapsverlof.

Wanneer u bedienden onder PC 200 tewerkstelt, dan zullen onze diensten samen met de loonsverwerking van de maand juni 2016 deze nieuwe jaarlijkse premie boeken.

Indien u deze premie op ondernemingsniveau heeft omgezet in een ander gelijkwaardig voordeel, gelieve ons dan zo snel mogelijk en in ieder geval vóór de loonberekening van juni 2016 te verwittigen (mocht dit nog niet gebeurd zijn), zodat wij hiermee rekening kunnen houden. Wanneer wij geen bericht van u ontvangen, zal de jaarlijkse premie voor uw bedienden geboekt worden met de lonen van juni 2016.

Tags