Besox

Zoekjaar voor buitenlandse studenten

11 september 2021

Buitenlandse studenten die in België afstuderen en mobiele buitenlandse studenten, mogen gedurende 12 maanden in België verblijven om een job te zoeken of een bedrijf op te richten. Gedurende die 12 maanden mogen ze ook tijdelijk werken in België.

Wie?

Het betreft studenten die niet beschikken over de nationaliteit van de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse nationaliteit. Het gaat om studenten die:

  • ofwel in België hebben gestudeerd en een Belgisch diploma hebben behaald;
  • ofwel in België verbleven met een mobiliteitsprogramma (bv. Erasmus) en een buitenlands of een Belgisch diploma behaalden.

De voormalige studenten moeten minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma (kwaliteitsniveau 5, 6 of 7) hebben behaald.

De studenten dienen/dienden te beschikken over een geldige verblijfskaart (A-kaart) en het verblijfsstatuut ‘student’.

Aanvraag

De studenten, die in België hebben gestudeerd en een Belgisch diploma hebben behaald, moeten uiterlijk 15 dagen vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van hun verblijfsvergunning, een aanvraag doen bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats in België. Deze aanvraag kan vanaf 15 augustus 2021 worden gedaan.

De studenten, die hun diploma via een buitenlandse onderwijsinstelling hebben behaald, moeten ten laatste 3 maanden na het behalen van het diploma een aanvraag indienen bij de bevoegde Belgische diplomatieke en consulaire post in het land waar de vreemdelingen verblijven. De voorwaarde die deze wet invoert waaraan de onderdaan van een derde land moet voldoen in het kader van een eerste aanvraag om een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen te bekomen, met het oog op een verblijf in de hoedanigheid van student, zijn pas van toepassing op de aanvragen die worden ingediend voor studies die aanvatten in het academiejaar 2022-2023.

Verblijfsvergunning tijdens zoekjaar

Na ontvangst van een volledige aanvraag, krijgen de studenten een ontvangstbewijs van de aanvraag. Daarna wordt de beslissing omtrent het zoekjaar binnen een termijn van 90 dagen, na datum van het ontvangstbewijs, aan de studenten bekend gemaakt.

Indien tijdens de behandeling van de aanvraag de verblijfsdocumenten van de studenten vervallen, ontvangen ze een voorlopig document om hun verblijf te dekken in afwachting van de beslissing.

Werken tijdens zoekjaar

De studenten kunnen in afwachting van het vinden van een job in lijn met hun studies, gedurende het zoekjaar tijdelijke jobs uitoefenen. Deze tijdelijke jobs moeten niet in lijn liggen met hun diploma.

Voor deze tijdelijke jobs, dient de werkgever geen single permit aan te vragen. De werkgever moet wel een kopie van de verblijfsvergunning bijhouden.

Single permit

Wanneer de studenten een job vinden in lijn met hun studies moeten de normale regels gevolgd worden om een single permit te bekomen, zoals bijvoorbeeld het uitoefenen van een knelpuntberoep of het ontvangen van een hoog loon.

Bron: Wet van 11 juli 2021 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft studenten, BS 5 augustus 2021.

Tags