Besox

Wijzigingen consumptiecheque

10 september 2020

U was al op de hoogte van de invoering en de toekenning van de consumptiecheque.

Deze cheque van maximaal € 300 mocht al worden uitgegeven in horecazaken, sportclubs en aan een hele reeks culturele en vrijetijdsactiviteiten. Bij wet van 31 juli 2020 wordt hier nog een vierde mogelijkheid aan toegevoegd:

  • in de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 15/1, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

De cheque kan dus alleen worden besteed in de zogenaamde microvennootschap, een vennootschap waar er niet meer dan 10 werknemers worden tewerkgesteld en de jaaromzet niet meer dan € 700.000 bedraagt. Met deze voorwaarden worden grote winkelketens dus uitgesloten.

Het gebruik bij een online aankoop is niet mogelijk.

Daarnaast brengt deze wet ook de invoering van de elektronische consumptiecheque met zich mee. De wetgever voert met terugwerkende kracht vanaf 17 juli 2020 de mogelijkheid in om consumptiecheques in elektronische vorm uit te geven. De consumptiecheque in elektronische vorm wordt geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het ogenblik waarop de consumptiechequerekening wordt gecrediteerd.

Onder consumptiechequerekening wordt verstaan: “een databank waarop voor een werknemer een aantal elektronische consumptiecheques zullen worden opgeslagen en die wordt beheerd door een uitgever erkend volgens de wettelijke modaliteiten”.

Om niet als loon te worden beschouwd moet de elektronische consumptiecheque niet alleen aan dezelfde voorwaarden voldoen als de papieren consumptiecheque, maar eveneens aan volgende voorwaarden:

  • het aantal elektronische consumptiecheques en het brutobedrag ervan moeten worden vermeld op de afrekening die bij elke definitieve betaling aan de werknemer wordt overhandigd;
  • vóór het gebruik van de elektronische consumptiecheques kan de werknemer vlot het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de consumptiecheques die hem werden toegekend en die nog niet werden gebruikt;
  • de keuze voor de elektronische consumptiecheques wordt geregeld via een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. Indien een dergelijke cao niet kan worden gesloten bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of als het om een personeelscategorie gaat die gewoonlijk niet door een dergelijke cao wordt beoogd, dan wordt de keuze geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst;
  • de elektronische consumptiecheque kan enkel ter beschikking worden gesteld door een erkende uitgever; en
  • het gebruik van de elektronische consumptiecheque mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies. De kost van de vervangende drager mag niet hoger zijn dan de nominale waarde van één maaltijdcheque, als in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques worden toegekend. Indien in de onderneming enkel elektronische consumptiecheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan € 5.

Wanneer de elektronische consumptiecheques niet aan deze voorwaarden voldoen, worden zij als loon beschouwd en zijn zij niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen.

Om ervan uit te gaan dat de cheques op naam van de werknemer werden uitgegeven, moet enkel nog het totaalbedrag van de consumptiecheques op de individuele rekening van de werknemer te worden vermeld. Hierbij is het niet langer vereist dat het aantal cheques en het bedrag van elke cheque worden vermeld. Dit is van toepassing op zowel de papieren consumptiecheque als de elektronische consumptiecheque.

Net zoals de papieren consumptiecheque, is de elektronische cheque geldig tot 7 juni 2021 en mag hij worden uitgereikt tot en met 31 december 2020.

Bron: Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques, B.S. 17 augustus 2020.

Tags