Besox

Wijziging voortgezette binding collectieve arbeidsovereenkomsten

13 februari 2023

Om het aantal paritaire comités en subcomités te reduceren, worden er recent een aantal wijzigingen doorgevoerd waarbij de bevoegdheidsgebieden van paritaire comités gemoderniseerd worden, sectoren fusioneren en nieuwe gemengde comités opgericht worden. Deze wijzigingen hebben niet alleen een invloed op de paritaire comités en subcomités, maar ook op de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het is de CAO-wet die de loon- en arbeidsvoorwaarden regelt voor werknemers en werkgevers die door een wijziging onder een nieuw paritair comité vallen. Specifiek regelt artikel 27 van de CAO-wet de voortgezette binding van de collectieve arbeidsovereenkomsten in geval van een wijziging van het paritair comité vanwege een nieuwe of gewijzigde bevoegdheidsomschrijving. Concreet gaat het hier over een overgang naar een nieuw paritair comité vanwege een wijziging van de werkingssfeer van het paritair comité of subcomité, of ingevolge de oprichting op opheffing van het paritair comité of subcomité.

Bij een wijziging van de bevoegdheid van het paritair comité ligt de verantwoordelijkheid bij de sociale partners om een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten over de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden. Indien er geen bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten bij een overgang van paritair comité, voorziet de CAO-wet dat werkgevers en werknemers gebonden blijven door de overeenkomsten van het voorgaande paritair comité of subcomité totdat het nieuwe bevoegde paritaire comité of subcomité de situatie heeft geregeld.

De voortgezette binding waarvan sprake is, werd in 2018 uitgebreid en toepasselijk verklaard op werknemers die na de overgang naar het nieuwe paritair comité of subcomité in dienst zijn getreden.

Vanaf 1 januari 2023 beslisten de sociale partners om deze uitbreiding ongedaan te maken en zo terug te keren naar de voorgaande regel waarbij enkel werknemers, in dienst vóór de overgang van het paritair comité, nog beroep kunnen doen op de collectieve arbeidsovereenkomsten van het voorgaande paritair comité of subcomité. Deze blijven van toepassing tot en met een nieuwe bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst gesloten wordt. De werknemers, aangeworven na de overgang van paritair comité of subcomité, worden onderworpen aan de collectieve arbeidsovereenkomsten van het nieuwe paritair comité.

De bepaling die geldig is vanaf 1 januari 2023 wordt ook van kracht verklaard op werkgevers en werknemers waarvan de overgang van paritair comité of subcomité heeft plaatsgevonden tussen 15 februari 2018 en 31 december 2022.

Bron: Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen, BS 27 januari 2023.

Categorie

Tags