Besox

Wijziging bevoegdheidsomschrijving PC 335 (non-profit)

30 maart 2021

Het paritair comité 335 is bevoegd voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen.

Door de wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in 2019, dient de bevoegdheidsomschrijving van dit paritair comité aangepast te worden.

Voor de non-profitsector verwijst het Wetboek van vennootschappen namelijk niet meer naar het begrip “winstoogmerk”, maar naar het begrip “belangeloos doel”. Het Wetboek vennootschappen voorziet in een overgangsperiode van meerdere jaren om de vennootschappen en verenigingen toe te laten zich in regel te stellen met deze nieuwe bepalingen.

De wijziging van het bevoegdheidsgebied van PC 335 is nodig om, naast de organisaties die geen winstoogmerk nastreven (het “oude” begrip dat dient behouden te blijven tijdens de overgangsperiode) ook de organisaties te beogen die een belangeloos doel nastreven (het “nieuwe” begrip ingevoerd door het Wetboek vennootschappen). Met “belangloos doel” wordt bedoeld: het niet uitkeren noch het bezorgen van een vermogensvoordeel.

De wijziging treedt in werking op 1 april 2021. In de praktijk zal deze wijziging weinig gevolgen hebben.

Bron: KB van 26 februari 2021 tot wijziging van het KB van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties, BS 22 maart 2021.

Tags