Besox

Werkkledij: ondernemingscao mogelijk over het onderhoud

24 juli 2023

Een nieuw koninklijk besluit van 11 juni 2023 wijzigt enkele bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de werkkledij betreft. Hierdoor wordt het vanaf 1 augustus 2023 mogelijk om een ondernemingscao te sluiten waarin wordt voorzien dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij. Het nieuwe koninklijk besluit verduidelijkt ook wat er verstaan wordt onder werkkledij.

Aanpassing van de definitie van werkkledij

Werkkledij is volgens het koninklijk besluit elke kledij die bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten, maar die niet beschouwd wordt als een persoonlijk beschermingsmiddel, omdat zij niet bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Het betreft inzonderheid een overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en een jas, een stofjas, een voorschoot.

Wanneer de werkkledij ook gebruikt wordt om de werknemer te beschermen tegen risico’s voor de gezondheid of de veiligheid op het werk, wordt de werkkledij beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) en gelden er specifieke regels.

Wanneer werknemers wegens gebruiken die eigen zijn aan het beroep en die toegelaten zijn door het bevoegd paritair comité verplicht een uniform of gestandaardiseerde kledijmoeten dragen, wordt dit niet gezien als werkkledij, tenzij dit uniform of deze gestandaardiseerde kledij eveneens bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten.

Verplichtingen voor de werkgever inzake werkkledij

De algemene regel voorziet dat de werkgever instaat voor de aankoop en hernieuwing van de werkkledij. De werkgever kiest de werkkledij in overleg met het comité en de bevoegde preventieadviseur.

Een collectieve arbeidsovereenkomst kan de aard van de werkkledij en de frequentie van hernieuwing ervan bepalen. Bij cao kan ook een premie of vergoeding voor het aanschaffen of hernieuwen van werkkledij door de werknemer zelf worden bepaald.

De algemene regel voorziet ook dat de werkgever verantwoordelijk is voor de reiniging en het onderhoud van de werkkledij. Bij wijze van afwijking is het mogelijk dat een algemeen verbindend verklaarde sectorale collectieve arbeidsovereenkomst de werknemer machtigt om zelf zorg te dragen voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van zijn werkkledij, tegen betaling van een premie of vergoeding en mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de werknemer, andere personen of het milieu indien de werknemer de werkkledij mee naar huis neemt;
  • de preventieadviseur en het comité hebben voorafgaand advies uitgebracht;
  • de werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten.

Vanaf 1 augustus 2023 is het ook mogelijk dat de werkgever een ondernemingscao sluit waarin wordt voorzien dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij tegen betaling van een premie of vergoeding.

Bron: Koninklijk besluit van 11 juni 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij betreft (1), BS 5 juli 2023.

Categorie

Tags