Besox

Wat mag u zeker niet vergeten indien u met vervangingsovereenkomsten werkt?

2 maart 2015

Eén van uw werkneemsters zal voor langere tijd afwezig zijn wegens zwangerschapsverlof. In een dergelijke situatie kan het interessant zijn om een vervanger aan te werven via een vervangingsovereenkomst. U moet dan wel rekening houden met een aantal beperkingen:

Schorsingsoorzaak

In de meeste gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst (jaarlijkse vakantie, ziekte, zwangerschapsrust,…) is het mogelijk om een vervangingsovereenkomst te sluiten.

De volgende schorsingsoorzaken laten echter niet toe om een vervangingsovereenkomst af te sluiten: het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, staking en lock-out, een vrijwillige arbeidsduurvermindering en een deeltijdse werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Het is belangrijk om de oorzaak van de schorsing van de te vervangen werknemer duidelijk en volledig te omschrijven in de vervangingsovereenkomst.

Duur

Beide partijen kunnen zelf overeenkomen of er een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur dan wel voor bepaalde duur afgesloten wordt.

In ieder geval mag een vervangingsovereenkomst niet meer dan 2 jaar duren. Ook wanneer opeenvolgende ononderbroken vervangingsovereenkomsten worden gesloten, mag de totaalduur de 2 jaar niet overschrijden. Het speelt daarbij geen rol of de schorsing die aan de grondslag van de overeenkomsten ligt, dezelfde gebleven is.

Zelfs indien er een onderbreking is tussen de vervangingsovereenkomsten, moet rekening gehouden worden met de maximumduur van 2 jaar, behalve wanneer de onderbreking toe te schrijven is aan de werknemer.

Op deze maximumduur is één uitzondering voorzien: de vervangingsovereenkomst mag langer duren indien het gaat om een vervanging van een werknemer in voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking.

Het niet-respecteren van de maximumduur heeft tot gevolg dat de voorwaarden die gelden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van toepassing worden. Een beëindiging van een dergelijke overeenkomst is dan ook enkel mogelijk door toepassing van de normale opzeggingstermijn of door betaling van een verbrekingsvergoeding overeenkomstig de duur van deze opzeggingstermijn.

Beëindiging

Een vervangingsovereenkomst voor bepaalde duur loopt automatisch af op het einde van de afgesproken termijn.

Bij een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur hangen de na te leven voorwaarden bij beëindiging op het moment van de terugkeer van de vervangen werknemer af van de formulering in de overeenkomst:

  • er kan uitdrukkelijk bepaald worden dat de vervangingsovereenkomst automatisch beëindigd wordt (zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding) bij de terugkeer van de vervangen werknemer;
  • er kan overeengekomen worden om een korte opzeggingstermijn na te leven, die kan ingaan daags na de dag waarop de opzegging betekend wordt (partijen kunnen afwijken van de normale regels).

Wanneer het gaat om een beëindiging om een andere reden dan de terugkeer van de vervangen werknemer, dan moeten de normale opzeggingstermijnen gerespecteerd worden; een automatische beëindiging of een verkorte opzeggingstermijn is in dat geval niet mogelijk.

Tags