Besox

Vraag uw stagebonus aan voor uw leercontracten

29 oktober 2019

Indien u werkzaam bent in het Vlaams Gewest en een jongere opleidt in een duale of alternerende opleiding, kan u een stagebonus aanvragen. U kan de bonus drie keer per jongere krijgen. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500; bij de derde toekenning € 750.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • de onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding (OAO, stageovereenkomst, …);
  • de jongere wordt opgeleid bij een werkgever in het Vlaams Gewest;
  • de jongere wordt in het schooljaar (= van 1 september tot 31 augustus) waarvoor de bonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in de onderneming opgeleid;
  • de jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd.

U dient de stagebonus ten laatste op 31 december na het schooljaar aan te vragen bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Normaal krijgt u van de opleidings- of onderwijsinstelling de nodige aanvraagformulieren.

Bovenop de stagebonus ontvangt u als werkgever ook een fiscaal voordeel. Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen of loonkosten die u normaal als beroepskosten mag inbrengen.

Om deze vrijstelling te kunnen verkrijgen, moet u de volgende documenten ter beschikking houden van de fiscus:

  • de beslissingsbrief van het DWSE die bewijst dat u de stagebonus ontving;
  • een lijst van de tewerkgestelde jongeren met vermelding van hun identiteitsgegevens en rijksregisternummer en het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies.

Bron: www.vlaanderen.be/stagebonus