Besox

Voorstel om PC 152 en PC 225 uit te breiden met de gesubsidieerde autonome internaten

29 november 2019

Minister van Werk Nathalie Muylle overweegt een uitbreiding van het bevoegdheidsgebied van PC 152, het paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, en van PC 225, het paritair comité voor de bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs. Door deze uitbreiding zouden beide paritaire comités ook bevoegd worden voor de gesubsidieerde autonome internaten.

Met deze aanpassing zouden beide PC’s bevoegd worden voor drie groepen van internaten:

  • de internaten die rechtstreeks verbonden zijn aan een inrichting voor kleuter-, lager, secundair of hoger niet-universitair onderwijs;
  • de internaten die op grond van een overeenkomst met inrichtingen voor kleuter-, lager, secundair of hoger niet-universitair onderwijs, leerlingen of studenten van deze inrichtingen herbergen;
  • de gesubsidieerde autonome internaten (die als gevolg van dit voorstel dan toegevoegd zouden worden).

Dit voorstel moet wel nog omgezet worden in een koninklijk besluit, vooraleer dit van toepassing wordt.

Wij houden u verder op de hoogte.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, B.S. 19 november 2019.

Tags