Besox

Volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in PC 126 bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken

30 januari 2023

In PC 126 (hout en stoffering) mag vanaf 1 januari 2023 de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders geheel geschorst worden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, op voorwaarde dat betrokkene ten minste drie dagen vooraf in kennis gesteld wordt door aanplakking van een bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming. Indien betrokkene op dat moment afwezig is, moet de kennisgeving diezelfde dag per post worden toegezonden.

De volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mag de duur van acht weken niet te boven gaan.

Voor onderstaande ondernemingen mag de duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst de termijn van 26 weken niet overschrijden:

  • Ondernemingen waarvan de nettoresultaten voor de heffing van de belastingen, verhoogd met de afschrijvingen, negatief zijn voor het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot vrijstelling en waarvan de resultaten van de twee dienstjaren die de aanvraag voorafgaan een verlies aantonen.
  • Ondernemingen die de helft van hun kapitalen hebben verloren.
  • Ondernemingen die kennisgevingen verricht hebben in verband met een collectief ontslag.
  • Ondernemingen die in de loop van de twee kalenderjaren die de aanvraag tot vrijstelling voorafgaan een aantal werkloosheidsdagen gehad hebben dat ten minste gelijk zijn aan 50% van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ voor de arbeiders.

De onderneming die zich op deze afwijking wil beroepen, moet aan het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar de onderneming is gevestigd, aangeven aan welk van bovenstaande vier voorwaarden voldaan is en dient hiervan bewijs bij te voegen.

Als ondernemingen de maximum termijnen bereiken, dient de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw door te voeren alvorens deze een nieuwe volledige schorsing kan laten ingaan.

Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2023 en is geldig tot en met 31 december 2023.

Bron: Koninklijk besluit 8 januari 2023 tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het PC voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (PC 126), BS 18 januari 2023.

Categorie

Tags