Besox

Vlaamse jobbonus: automatische toekenning

22 juli 2022

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie bedoeld voor loontrekkenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en een laag inkomen genieten.

1. Voorwaarden

De begunstigden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar;
  • het gemiddeld maandelijks brutoloon of het gemiddeld maandelijks inkomen moet lager zijn dan € 2.500;
  • de pensioenleeftijd niet hebben bereikt op de eerste dag van het kwartaal waarin de prestaties worden verricht.

2. Bedrag

Op jaarbasis bedraagt de jobbonus bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige refertejaar:

De jobbonus wordt op kwartaalbasis berekend en toegekend in verhouding tot de gewerkte periode en het arbeidsregime. Voor degenen die niet het volledige refertejaar of niet voltijds hebben gewerkt, wordt het bedrag aangepast volgens specifieke formules.

Wanneer de jobbonus bij voltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 20 bedraagt en bij deeltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 10 bedraagt, is deze niet opeisbaar.

3. Aanvraagprocedure

De werknemer moet enkel zijn rekeningnummer registreren via ‘Mijn Burgerprofiel’. Verder moet de werknemer geen aanvraag doen, aangezien de uitbetaling van de jobbonus automatischgebeurt.

De werkgever moet hiervoor geen actie ondernemen.

Meer informatie over de jobbonus kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Bron: www.vlaanderen.be

Tags