Besox

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2022

14 oktober 2021

Voor 2022 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

  • Nieuwjaar: zaterdag 1 januari 2022;
  • Paasmaandag: maandag 18 april 2022;
  • Dag van de Arbeid: zondag 1 mei 2022;
  • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022;
  • Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022;
  • Nationale Feestdag: donderdag 21 juli 2022;
  • O.L.V. Hemelvaart: maandag 15 augustus 2022;
  • Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022;
  • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022;
  • Kerstmis: zondag 25 december 2022.

Opmerking! De regionale feestdagen (maandag 11 juli 2022 voor de Vlaamse Gemeenschap, dinsdag 27 september 2022 voor de Franse Gemeenschap en dinsdag 15 november 2022 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens worden toegekend aan de werknemers wanneer uw onderneming of uw paritair comité heeft beslist om deze dagen extra toe te kennen.

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel wordt gewerkt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2022 drie feestdagen (zaterdag 1 januari 2022, zondag 1 mei 2022 en zondag 25 december 2022) vervangen worden.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen.

Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2021 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

Tags