Besox

Verplichting voor elke werkgever: maandelijkse registratie telewerk ten laatste op 6 april!

29 maart 2021

Het telewerk is verplicht bij alle ondernemingen en voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker. Ze zijn verplicht de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

VERPLICHTE MAANDELIJKSE REGISTRATIE TELEWERK VOOR ALLE WERKGEVERS

Élke werkgever moet een aangifte telewerk doen op de site van de RSZ, dit werd vorige week woensdag beslist op het overlegcomité. Deze verplichting geldt ook als er in uw onderneming niemand kan telewerken en dit geldt ook voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn maar waar er nog gewerkt wordt (zoals horeca die afhaal maaltijden aanbiedt).

Er is slechts 1 uitzondering: enkel de ondernemingen die verplicht gesloten zijn en waar er niet gewerkt wordt gedurende de volledige maand april, moeten geen telewerkaangifte doen.

De volgende informatie dient te worden bezorgd aan de RSZ:

  • Het aantal personen (werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, werknemers van onderaannemers…) die op regelmatige basis aanwezig zijn in de onderneming tijdens de betrokken periode
  • En het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is (zelfs niet gedeeltelijk):U moet het aantal personen die regelmatig aanwezig zijn in uw onderneming en waarmee u geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (zoals uitzendkrachten, zelfstandigen,…) ook erbij tellen
    U moet hierbij geen rekening houden met personen die slechts deels telewerken of personen die slechts af en toe aanwezig zijn in uw onderneming

De namen van de betrokken personen moeten niet opgenomen worden. U moet enkel de aantallen vermelden.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De gevraagde gegevens moeten één keer per maand worden geregistreerd. De registratie moet elke maand ten laatste op de zesde kalenderdag gebeuren:

  • De gegevens voor de maand april 2021 moeten ten laatste op dinsdag 6 april 2021 worden geregistreerd.
  • De gegevens voor de maand mei 2021 moeten ten laatste op donderdag 6 mei 2021 worden geregistreerd
  • De gegevens voor de maand juni 2021 moeten ten laatste op zondag 6 juni 2021 worden geregistreerd.

Het gaat over een foto van uw onderneming op de eerste werkdag van de maand. Wijzigingen in de loop van de maand moet u niet aangeven.

Wanneer u als werkgever na een maand een nieuwe registratie uitvoert, doet u dat met een nieuw formulier. De nieuwe aangifte van bv. mei verloopt dus niet via een wijziging van het eerder ingediende formulier van april.

Sancties

De sociale inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de verplichtingen inzake het telewerk. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met een geldboete van 4000 euro.

Praktisch

De maandelijkse aangifte moet gebeuren via www.socialsecurity.be. Inloggen gebeurt via Itsme of met eID door een mandataris van uw onderneming.

Er moet per vestigingseenheid een formulier worden ingevuld. Vanaf 20 vestigingseenheden kunnen de gegevens voor alle vestigingseenheden ingediend worden met een Excel bestand.

Wat kan Besox voor u doen?

Indien u wenst dat Besox de registratie voor u doet voor één of meerdere vestigingseenheden, kan u hiervoor een mail sturen naar telewerkcorona@besox.be. Gezien wij niet over alle gegevens beschikken zal u na het versturen van uw mail gecontacteerd worden door 1 van onze medewerkers om alle informatie op te vragen teneinde een correcte aangifte te kunnen doen.

Indien u wenst dat Besox voor u de aangifte doet dan gaat u er automatisch mee akkoord dat Besox handelt als gevolmachtigde van uw onderneming voor deze aangifte.

Tags