Besox

Verlenging verjaringstermijn sociale fraude

30 januari 2023

De verjaringstermijn ingeval van sociale fraude werd vanaf 1 januari 2023 verlengd van 7 jaar naar 10 jaar. Onder sociale fraude wordt verstaan: elk misbruik betreffende het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht en de sociale bijstand.

Concreet wil dit zeggen dat wanneer de RSZ ambtshalve een regularisatie uitvoert omdat er bij de werkgever bedrieglijke handelingen zijn vastgesteld, valse of opzettelijke onvolledige aangiften gedaan werden of er sprake was van een bedrieglijke onderwerping aan de RSZ, de verjaringstermijn voortaan 10 jaar bedraagt.

Deze maatregel is enkel geldig voor de perioden die op die datum in de huidige regeling nog niet verjaard zijn. Kortom is de nieuwe verjaringstermijn van toepassing voor de perioden vanaf het vierde kwartaal van het jaar 2015.

Bron: Programmawet 26 december 2022, BS 30 december 2022.

Actieplan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022-2025 goedgekeurd

De ministerraad heeft op 4 februari 2022 het Strategisch Plan 2022-2025 voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping van de Regering De Croo I goedgekeurd.

Dit plan stelt voor een periode van 4 jaar het strategisch referentie- en beleidskader vast en bepaalt de acties die zullen worden ondernomen in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping.

Bij de uitwerking van dit strategisch plan is gekozen voor een beleid gebaseerd op een risico-geörienteerde en evidence-based aanpak. Daarnaast zal de focus niet enkel liggen op controle en handhaving van de wet, maar eveneens op preventie. Er zal ook worden ingezet op een intensifiëring van de samenwerking tussen alle bevoegde diensten.

Het plan bevat zeven prioritaire strategische doelstellingen:

 1. sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en internationale samenwerking te versterken;
 2. het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie;
 3. een inclusieve arbeidsmarkt creëren die de veiligheid en de gezondheid op het werk garandeert voor alle werknemers;
 4. versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit om op te treden en een grotere slagkracht;
 5. vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), de wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te bestrijden;
 6. verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de effectiviteit van de sancties;
 7. het voorkomen van sociale fraude.

De strategische doelstellingen zullen vervolgens in jaarlijkse operationele actieplannen worden vertaald naar concrete acties door ze te koppelen aan de volgende fraudefenomenen:

 1. strijd tegen sociale dumping;
 2. strijd tegen niet-aangegeven arbeid;
 3. strijd tegen bijdragefraude;
 4. strijd tegen uitkeringsfraude;
 5. strijd tegen mensenhandel en economische uitbuiting;
 6. een inclusieve arbeidsmarkt die de veiligheid en de gezondheid op het werk voor alle werknemers garandeert.

Bron: Nieuwsbericht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van 4 februari 2022: Strategisch Plan 2022-2025 en nieuwsbericht van de ministerraad van 4 februari 2022.

Categorie