Besox

Verhoging belastingvrije som mantelzorg

6 december 2020

De verhoging van de belastingvrije som voor mantelzorg is eveneens voorzien in de programmawet Begrotingsopmaak 2021. Door mantelzorg financieel meer te ondersteunen, streeft de regering ernaar om de zorg voor oudere, inwonende familieleden te herwaarderen.

Iedere belastingplichtige die een familielid in huis neemt om voor te zorgen, zal vanaf het inkomstenjaar 2020 een verhoogde belastingvrije som genieten.

Deze bijkomende belastingvrijstelling kan enkel genoten worden als het gaat om een hulpbehoevende (groot)ouder, broer of zus, ouder dan 65 jaar. Om te bepalen of iemand al dan niet zorgbehoevend is, wordt gekeken naar zijn graad van zelfredzaamheid. Dit wordt vastgesteld volgens de evaluatiemethode gehanteerd voor de integratietegemoetkoming. Er wordt een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten vereist.

Dit is eveneens onder voorbehoud van de publicatie van de programmawet in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Programmawet Begrotingsopmaak 2021; Gezinsfiscaliteit – FOD Financiën, https://financien.belgium.be/nl/programmawet/gezinsfiscaliteit.

Tags