Besox

Valse plug-in hybrides: duidelijkheid over ‘overeenstemmend voertuig’

2 oktober 2019

Valse plug-in hybrides die aangekocht, gehuurd of geleased werden vanaf 1 januari 2018 worden vanaf 1 januari 2020 minder voordelig voor werkgever en werknemer.

De gevolgen zullen voelbaar zijn in de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer en in de bepaling van de aftrekbaarheid van de autokosten in de vennootschapsbelasting:

Voordeel van alle aard

De CO2-coëfficiënt in de formule voor het berekenen van het voordeel van alle aard zal gebaseerd zijn op de overeenstemmende versie van de wagen op fossiele brandstof in plaats van op basis van de CO2-uitstoot van de plug-in hybride.

Vennootschapsbelasting

Aangaande de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting, wordt vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) de link met de CO2-uitstoot versterkt. De aftrekbaarheid wordt vastgesteld op basis van de volgende formule:

120% – (0,5 x coëfficiënt x CO2-uitstoot in gr/km)

De coëfficiënt in deze formule is gelijk aan:

Brandstof Coëfficiënt

Diesel 1

Andere (benzine, LPG, biobrandstof, elektrisch) 0,95

Aardgas en < 12 fiscale PK 0,90

Het resultaat mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger zijn dan 100%. Voor wagens met een CO2-uitstoot vanaf 200 gr/km die erg vervuilend zijn, geldt een aftrek van 40%.

Bij valse plug-in hybrides moet, om het aftrekpercentage te bepalen, rekening gehouden worden met de CO2-uitstoot van de overeenstemmende niet-hybride versie.

Overeenstemmend voertuig

Tot voor kort was het onduidelijk wat er onder ‘overeenstemmend voertuig’ verstaan moest worden.

Op 17 september jl. werd een K.B. gepubliceerd dat de regels bevat om te bepalen welk voertuig uit de catalogus gelijkgesteld moet worden met de valse plug-in hybride.

Er moet worden uitgegaan van de gegevens die terug te vinden zijn op het Europese gelijkvormigheidsattest (hierna COC genoemd), dat opgesteld is door de fabrikant en uniek is per voertuig.

Het komt er op aan om de gegevens vermeld op het COC van de valse plug-in hybride te vergelijken met de gegevens vermeld op het COC van gelijkaardige modellen op de markt en zo te bepalen welk model de valse plug-in hybride op basis van de hierna vermelde criteria het dichtst benadert.

Het overeenstemmend voertuig:

1. is voorzien van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (COC, rubriek nr. 26);

2. categoriseert onder:

  • hetzelfde merk (COC, rubriek nr. 0.1);
  • hetzelfde model (COC, rubriek nr. 0.2.1);
  • hetzelfde type koetswerk (COC, rubriek nr. 38) (bijvoorbeeld berline, break,…).

De verhouding tussen zijn vermogen en het vermogen van het hybride voertuig, beide uitgedrukt in kW, benadert het dichtst de 1 en mag schommelen tussen 0,75 en 1,25. Deze vork van 0,75 tot 1,25 laat toe het aantal overeenstemmende voertuigen dat in aanmerking komt te beperken tot enkel deze voertuigen die een vermogen hebben gelijkaardig aan datgene van het hybride voertuig.

Wanneer meerdere voertuigen op identieke wijze in aanmerking komen om als overeenstemmend voertuig gekwalificeerd te worden, zal het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot als overeenstemmend voertuig gekwalificeerd worden. De reden hiervoor is volgens het K.B. de strijd tegen de valse hybrides en om de aankoop van dergelijke voertuigen zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Wanneer er geen overeenstemmend voertuig is, vermenigvuldigt men de CO2-uitstoot van het hybride voertuig met de coëfficiënt 2,5.

Voorbeeld

De administratie werkte de nieuwe regels zelf uit in een aantal voorbeelden. We hernemen hier één van de voorbeelden en berekenden de concrete invloed op het belastbare voordeel van alle aard.

De Range Rover Sport (P400e SE) stoot meer dan 50 gram CO2 per kilometer uit (71 g/km).

We zoeken dus het overeenstemmende voertuig onder deze van hetzelfde merk (Land Rover), hetzelfde model (Range Rover), hetzelfde koetswerktype (SUV), en voorzien van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (benzine).

Drie andere benzine aangedreven Range Rovers komen in aanmerking:

  • a) Range Rover Sport (2.0 Si4 S)
  • b) Range Rover Sport (3.0 I6 P400 MHEV HST)
  • c) Range Rover Sport (5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic)

De verhoudingen tussen het vermogen van deze voertuigen, uitgedrukt in kW, en het vermogen van het hybride voertuig, uitgedrukt in kW, zijn als volgt:

  • a) 1,00
  • b) 0,75
  • c) 0,57

Het derde voertuig wordt uitgesloten, aangezien zijn ratio niet begrepen is tussen 0,75 en 1,25.

Van de overige twee voertuigen zal het overeenstemmende voertuig datgene zijn waarvan de ratio het dichtst de 1 benadert, nl. de Range Rover Sport (2.0 Si4 S).

In de plaats van zijn eigen uitstootwaarde die blijkt uit de gegevens van de fabrikant, is het dus de CO2-uitstootwaarde van de Range Rover Sport (2.0 Si4 S) die gebruikt zal worden om het VAA te waarderen en de beroepskosten met betrekking tot de "valse hybride" die de Range Rover Sport (P400e SE) is, te bepalen, namelijk 218 in de plaats van 71.

Stel dat de cataloguswaarde van dit voertuig € 93.000 is en dat er sinds de eerste inschrijving van het voertuig nog geen 12 maanden verstreken zijn (van belang voor de bepaling van de correctiecoëfficiënt).

Momenteel bedraagt het belastbaar voordeel van alle aard € 3.188,57 per jaar.

Vanaf 2020 moet er rekening gehouden worden met een CO2-uitstoot van 218; bijgevolg stijgt het jaarlijks voordeel van alle aard naar € 13.232,57!

Bekendmaking gegevens

Belastingplichtigen zijn enkel in het bezit van het COC van hun eigen voertuig; de COC-gegevens van alle mogelijke overeenstemmende voertuigen zijn immers niet publiek en gecentraliseerd beschikbaar voor de belastingplichtigen.

Daarom wordt de verplichting om te vergelijken en het overeenstemmend voertuig vast te leggen opgedragen aan de autofabrikant of, indien deze niet in België is gevestigd, aan de auto-invoerder.

Deze informatie, alsook de nodige technische gegevens, moeten aan de FOD Financiën bezorgd worden bij de marktintroductie van het desbetreffende hybride voertuig. De marktintroductie mag niet worden beperkt tot de introductie op de Belgische markt, maar moet worden begrepen als de introductie op de markt van de Europese Economische Ruimte.

Op basis van de ontvangen info stelt de FOD Financiën een lijst samen met de overeenstemmende voertuigen en stelt een geactualiseerde versie van deze lijst ter beschikking op de website. De bedoeling van deze lijst is enkel om ervoor te zorgen dat de belastingplichtigen steeds over alle info beschikken met betrekking tot de fiscale behandeling van de voertuigen waarover ze beschikken of die ze willen aanschaffen. De lijst heeft dus enkel een informatieve draagwijdte.

Voor valse hybrides die reeds op de markt waren op 31 december 2019 moeten de fabrikanten en de invoerders de nodige informatie aan de FOD Financiën overmaken vóór 20 april 2020. Voor voertuigen die vanaf 1 januari 2020 op de markt geïntroduceerd worden, moet de informatie onmiddellijk overgemaakt worden.

Bron: K.B. dd. 5 september 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig, B.S. 17 september 2019.

Tags