Besox

Uitkering pleegzorgverlof aangepast

28 april 2020

Het stelsel van het pleegzorgverlof biedt een werknemer die aangesteld is als pleegouder de mogelijkheid om gedurende een aantal dagen per jaar van het werk afwezig te zijn om pleegzorgen te verstrekken aan één of meerdere personen.

Dankzij dit pleegzorgverlof kan de werknemer de verplichtingen en de opdrachten vervullen of het hoofd bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing in zijn of haar gezin van één of meerdere personen die in het kader van pleegzorg aan de werknemer werd(en) toevertrouwd.

De werknemer moet wel officieel als pleegouder aangesteld zijn door de rechtbank, door een erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van l’ Aide à la Jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand. Het kan gaan om alle vormen van plaatsing in het gezin van minderjarigen of van personen met een handicap door de bevoegde instanties.

Het pleegzorgverlof kan door de werknemer enkel opgenomen worden voor gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden met de pleegzorg waarbij de tussenkomst van de werknemer absoluut vereist is en waarbij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Een werknemer kan het pleegzorgverlof gebruiken voor de volgende specifieke gebeurtenissen:

  • het bijwonen van zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheidsdiensten die bevoegd zijn voor het pleeggezin;
  • het hebben van contacten van de pleegouder met de ouders of met de voor het pleegkind belangrijke derden;
  • het hebben van contacten met de dienst voor pleegzorg.

In andere gevallen dan deze drie vermelde situaties kan een werknemer enkel pleegzorgverlof nemen voor zover de werknemer een attest van de bevoegde plaatsingsdienst heeft waarin verduidelijkt wordt waarom de afwezigheid van de werknemer absoluut noodzakelijk is. Dit is enkel mogelijk voor situaties die niet reeds vallen onder het stelsel van verlof om dwingende redenen.

De duur van het pleegzorgverlof is vastgelegd op maximaal 6 dagen per kalenderjaar en per pleeggezin. Indien een pleeggezin bestaat uit 2 werknemers, die gezamenlijk aangesteld zijn als pleegouder, dan moeten deze 6 dagen pleegzorgverlof onder beide werknemers verdeeld worden.

De werknemer moet de werkgever verwittigen dat hij afwezig wil blijven wegens pleegzorgverlof. In principe moet de werkgever minstens 2 weken op voorhand hiervan verwittigd worden. Indien dat door de omstandigheden niet mogelijk is, moet de werknemer de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen.

Wanneer een werknemer pleegzorgverlof opneemt, dan wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens deze dagen geschorst. Als werkgever moet u voor deze dagen pleegzorgverlof geen loon betalen. De werknemer ontvangt een uitkering van de RVA. Hiervoor moet de werknemer wel een formulier C61 Pleegzorgen invullen en indienen bij de RVA.

De RVA heeft in een nieuwsbericht van 14 april 2020 laten weten dat het bedrag van de uitkering voor verlof voor pleegzorgen gewijzigd werd met ingang van 1 januari 2020. Bovendien wordt er sinds 1 maart 2020 ook nog een indexering toegepast. Het nieuwe bedrag van de uitkering voor pleegzorgverlof vanwege de RVA bedraagt hierdoor met ingang van 1 maart 2020 € 120,52 per afwezigheidsdag.

De RVA zal een bijkomende uitkering betalen aan de werknemers die reeds pleegzorgverlof genomen hebben in de maanden januari, februari en maart van dit jaar.

Bron: Nieuwsbericht RVA dd. 14 april 2020, www.rva.be.

Tags