Besox

Toezicht bij de invoering van een gecategoriseerde winstpremie via toetredingsakte

2 april 2019

Bij de invoering van een gecategoriseerde winstpremie via toetredingsakte is de tussenkomst van een door de Koning aangewezen ambtenaar voorgeschreven. Tot voor kort was echter nog niet vastgelegd wie deze bevoegde ambtenaar is. Inmiddels is er een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad verschenen dat deze bevoegdheid toevertrouwt aan de sociale inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten. Daarom zetten we nog even de regelgeving op een rij.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 29 maart 2019.

Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een winstpremie toe te kennen aan uw werknemers. Hierbij heeft u de keuze tussen een identieke of een gecategoriseerde winstpremie.

Bij de identieke winstpremie is de premie gelijk aan ofwel een identiek bedrag, ofwel een identiek percentage van het loon voor alle werknemers. Bij de gecategoriseerde winstpremie kan er een onderscheid gemaakt worden op basis van objectieve criteria zoals de anciënniteit, de functie, het vormingsniveau,… .

De identieke winstpremie kan ingevoerd worden op basis van een beslissing genomen door de gewone of buitengewone algemene vergadering.

Hoe de gecategoriseerde winstpremie kan ingevoerd worden, verschilt naar gelang er een vakbondsafvaardiging in de onderneming is of niet:

  • er is een vakbondsafvaardiging: invoering via cao;
  • er is geen vakbondsafvaardiging: invoering via cao of toetredingsakte.

Wanneer een onderneming er voor kiest om een gecategoriseerde winstpremie toe te kennen via een toetredingsakte, dient er eerst een ontwerp van toetredingsakte opgesteld te worden. Dit moet vervolgens ofwel schriftelijk, ofwel via aanplakking ter kennis gebracht worden van de betrokken werknemers. Gedurende 15 dagen moet er ook een register ter beschikking gesteld worden aan de werknemers om hier hun opmerkingen in neer te schrijven.

Na afloop van de 15 dagen moet de werkgever dit register overmaken aan de sociale inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten. Werden er geen opmerkingen genoteerd, dan treedt de toetredingsakte in werking de vijftiende dag na de dag van kennisgeving aan de werknemers. Werden er wel opmerkingen genoteerd, dan zullen de inspecteurs proberen om de verschillende standpunten te verzoenen.

Bron: Koninklijk besluit van 1 maart 2019 ter uitvoering van de artikelen 4 en 40 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en tot wijziging van het opschrift van het koninklijk besluit van 19 maart 2002 tot uitvoering van de artikelen 9 en 10, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, B.S. 19 maart 2019.