Besox

Stormen Ciara, Dennis & Jorge: wat als een werknemer niet komt opdagen na stormschade?

4 maart 2020

De voorbije weken werd ons land getroffen door verschillende stormen. Dit bracht heel wat schade met zich mee waardoor één van uw werknemers misschien in de onmogelijkheid verkeerde om zich naar de arbeidsplaats te begeven. In dergelijk geval kan u als werkgever verlof om dwingende redenen (familiaal verlof) verlenen.

De werknemer kan verlof om dwingende redenen vragen voor “elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de aanwezigheid op het werk de tussenkomst van de werknemer onmogelijk maakt”.

In de praktijk gaat het o.m. om:

  • ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer (bijvoorbeeld schade aan de woning door brand of een natuurramp);
  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een gezins- of familielid;
  • oproeping tot persoonlijke verschijning bij een rechtszitting waarbij de werknemer partij is in het geding. De rechtbank moet uitdrukkelijk de verschijning in persoon bevolen hebben;
  • elke reden die de werkgever aanvaardt of die in een sectorale CAO is opgenomen.

Werknemers hebben de mogelijkheid om maximaal tien dagen per jaar verlof om dwingende redenen te nemen.

Wanneer het gaat om deeltijdse werknemers wordt het maximum van 10 dagen per jaar herleid op basis van hun tewerkstellingspercentage. Indien de werknemer nog vakantiedagen heeft staan en hij verkiest deze dagen op te nemen, dan is dit ook mogelijk.

Het verlof om dwingende redenen is onbetaald verlof, tenzij er in de sector of de onderneming anders overeengekomen werd. Deze dagen zijn gelijkgesteld op het vlak van de sociale zekerheid, maar er is geen gelijkstelling voor het recht op jaarlijkse vakantie.

Tags