Besox

Schorsing opzeg door tijdelijke werkloosheid corona: een stand van zaken

18 juni 2020

We lieten u reeds weten dat tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht corona de opzegtermijn, volgens de huidige regelgeving, niet schorst. Dit in tegenstelling tot bv. tijdelijke werkloosheid ten gevolge van economische redenen of weerverlet.

Om misbruiken te voorkomen, gezien de coronacrisis, wilde de regering hier verandering in brengen en er werden enkele wetsvoorstellen hiertoe ingediend.

Één van die wetsvoorstellen bepaalde het volgende:

  • opzeggingstermijnen die al liepen vóór 1 maart 2020: deze dienen niet geschorst te worden door tijdelijke werkloosheid corona, maar er dient wel een aanvullende vergoeding betaald te worden die gelijk is aan het verschil tussen de werkloosheidsuitkeringen en het nettoloon dat de werknemer zou gekregen hebben als hij niet werkloos was geweest;
  • opzeggingstermijnen die zijn gestart vanaf 1 maart 2020: deze worden wel geschorst door tijdelijke werkloosheid corona.

Men wilde de wet van toepassing maken op alle toekomstige ontslagen, maar ook op alle opzeggingstermijnen die op 5 mei 2020 nog liepen. Opzeggingstermijnen die reeds afgelopen waren op 5 mei 2020, bleven dus buiten schot. De schorsende werking wilde men met terugwerkende kracht laten ingaan vanaf 1 maart 2020.

De regering raakte het echter niet eens over het laatste wetsvoorstel en er werd advies aan de Raad van State gevraagd. De Raad van State heeft op 5 juni 2020 haar advies uitgebracht, maar oordeelt dat de terugwerkende kracht niet verantwoordbaar is.

Op 11 juni 2020 zou er nu een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd zijn door de Kamer. Dit bepaalt dat tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona de opzeggingstermijn schorst en dit vanaf de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. De schorsende werking geldt niet voor opzeggingstermijnen die al vóór 1 maart 2020 lopende waren.

Van zodra het laatste wetsvoorstel definitief is en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, houden wij u zeker op de hoogte!

Bron: Advies nr. 67.486/1 en 67.487/1 van 5 juni 2020 van de Raad van State, www.raadvanstate.be en www.dekamer.be.

Tags