Besox

RSZ-inspecteurs kunnen optreden bij grensoverschrijdende tewerkstelling

4 oktober 2019

In het verleden konden RSZ-inspecteurs niet optreden tegen situaties waarbij gedetacheerde werknemers illegaal ter beschikking gesteld werden van Belgische gebruikers omdat dit tot de bevoegdheid van de inspectie Toezicht Sociale Wetten behoorde.

De bevoegdheid van RSZ-inspecteurs werd vorige maand uitgebreid. Zij kunnen voortaan ook optreden tegen situaties van illegale terbeschikkingstelling in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling. Zij zijn ook bevoegd om inbreuken vast te stellen en de gebruiker en de werkgever hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de sociale schulden in België.

Bron: KB dd. 17 augustus 2019 tot wijziging van het KB van 9 december 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van de uitvoeringsbesluiten ervan en met het verlenen van de machtigingen bedoeld in deze wet, B.S. 11 september 2019.

Tags