Besox

Phoenix.brussels: nieuwe tewerkstellingssteun in Brussel vanaf 1 januari 2021

25 januari 2021

Vorig jaar lieten wij u reeds weten dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van plan was om financiële steun te geven aan werkgevers die Brusselse werkzoekenden zouden aanwerven.

Intussen is deze nieuwe tewerkstellingspremie op 1 januari 2021 effectief van start gegaan onder de naam phoenix.brussels. Wij geven u hierbij een samenvatting van de voornaamste voorwaarden om deze premie te kunnen genieten.

Welke werkgevers?

Alle werkgevers uit de privésector en bepaalde werkgevers uit de openbare sector kunnen in aanmerking komen voor de tewerkstellingspremie en dit ongeacht het gewest waar de werkgever gevestigd is. De premie geldt dus zowel voor werkgevers gevestigd in Brussel, als in Vlaanderen of Wallonië.

Tewerkstellingspremie

De werkgever ontvangt gedurende 6 maanden een premie phoenix.brussels van maximaal € 800 of € 500 per maand wanneer hij een Brusselse werkzoekende in dienst neemt die behoort tot één van de drie specifieke categorieën.

De premie phoenix.brussels kan niet gecumuleerd worden met de premie activa.brussels, noch met andere gewestelijke steun of tegemoetkomingen in het loon.

Het effectieve bedrag dat de werkgever zal ontvangen, wordt berekend in verhouding tot het maandelijks aantal gepresteerde uren.

Welke werknemers

De werknemer moet ten laatste de dag vóór de aanwerving in het bezit zijn van een specifiek attest phoenix.brussels.

Er bestaan drie verschillende soorten attesten.

1. Attest phoenix.brussels 800

Dit attest geeft de werkgever recht op een premie tot maximum € 800 per maand.

De aangeworven werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
 • ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij Actiris tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021;
 • de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben bereikt;
 • hoogstens een hoger secundair diploma hebben behaald.

2. Attest phoenix.brussels 500

De werkgever kan een premie ontvangen tot maximum € 500 per maand.

Om dit attest te verkrijgen, moet de aangeworven werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
 • ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij Actiris tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021;
 • niet langer leerplichtig zijn;
 • jonger zijn dan 30 jaar;
 • een diploma of getuigschrift hebben dat hoger is dan een hoger secundair diploma.

3. Attest phoenix.brussels Artiest

De werkgever kan eveneens een premie tot maximum € 500 per maand ontvangen.

Voor dit attest moet de aangeworven werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
 • ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij Actiris;
 • niet langer leerplichtig zijn;
 • de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt hebben;
 • minstens één prestatie als artiest, onder code 046 van de RVA, hebben verricht tijdens de 8 trimesters voorafgaand aan de aanwerving.

De werknemer moet tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur voor minstens 6 maanden. De werknemer moet ook minstens halftijds tewerkgesteld worden om de premie te kunnen genieten. De premie is enkel van toepassing voor arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021, waarbij de effectieve indiensttreding uiterlijk moet gebeuren voor 1 maart 2022.

Voor kunstenaars gelden wel specifieke voorwaarden.

Sommige categorieën worden gelijkgesteld met een inschrijvingsperiode als niet-werkend werkzoekende bij Actiris.

Concreet gaat het om de volgende situaties:

 • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen;
 • de werkzoekenden die een leefloon van het OCMW genieten;
 • de werklozen in het kader van de Europese Unie – Export van het recht op werkloosheidsuitkeringen;
 • de jongeren in hun beroepsinschakelingstijd;
 • de werkzoekenden in opleiding;
 • de studenten van het deeltijds onderwijs;
 • de personen in een individuele beroepsopleiding;
 • de jonge werkzoekenden in een First-stage;
 • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen omwille van hun leeftijd;
 • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die van inschrijving zijn vrijgesteld omdat ze opleidingen of studies volgen of om sociale of familiale redenen;
 • de periodes van tewerkstelling in het kader van een DSP, artikel 60, SINE, enz.

Formaliteiten

Als werkgever vraagt u best op voorhand aan werkzoekenden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of zij de dag vóór de aanwerving in het bezit zijn van een attest phoenix.brussels.

Binnen twee maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever een aanvraag voor de premie phoenix.brussels indienen.

Dit kan ofwel online gebeuren op de website van Actiris https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/phoenix-brussels/ ofwel door het ingevulde formulier te mailen naar phoenix.brussels@actiris.be.

Bij de aanvraag moet een kopie van de arbeidsovereenkomst worden toegevoegd.

Daarna moet de werkgever op het einde van elke maand en uiterlijk binnen de twee maanden die volgen op de betrokken maand aan Actiris een loonfiche van de werknemer bezorgen en een ‘fiche gepresteerde uren’ volgens het model dat Actiris heeft opgemaakt.

Wenst u meer informatie over deze nieuwe tewerkstellingspremie of de aanvraagprocedure, dan kan u hiervoor ook terecht bij Actiris op het nummer 02/505.79.15 of via werkgevers@actiris.be.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende, BS 30 december 2020.

Tags