Besox

Overschrijding spilindex in augustus 2021

9 september 2021

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2021 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte.

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) en de bedragen die daaruit voortvloeien, de leervergoeding bij een overeenkomst alternerende opleiding, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst of beroepsinlevingsstage, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid verhogen eveneens vanaf 1 september 2021 met 2%.

Voor de lonen is het afhankelijk van het paritair comité waartoe de werkgever behoort of er een index wordt toegepast en wanneer deze index wordt toegepast.

Hieronder kan u enkele nieuwe bedragen vanaf 1 september 2021 terugvinden:

GGMMI

  • 18 jaar: € 1.658,19;
  • 19 jaar en 6 maanden anciënniteit: € 1.702,19;
  • 20 jaar en 12 maanden anciënniteit: € 1.721,74.

Deze bedragen gelden niet voor studenten van 18, 19 en 20 jaar. Ze gelden evenmin voor jongeren ingeschreven in een stelsel van alternerend leren noch voor jongeren van 16 en 17 jaar.

Vlaamse Gemeenschap – overeenkomst alternerende opleiding

  • Tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding: € 480,90;
  • Succesvol beëindigen van het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs: € 530,70;
  • Succesvol beëindigen van het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs of de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs of de alternerende opleiding van minstens twee jaar: € 572,10.

Flexiloon

In het kader van een flexi-job heeft de werknemer recht op een loon dat niet lager mag zijn dan een vastgelegd minimumbedrag. Daarnaast krijgt de werknemer samen met het loon ook flexi-vakantiegeld uitbetaald.

Vanaf 1 september 2021 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon € 9,74 en het flexi-vakantiegeld € 0,75 per uur, dus € 10,49 in totaal.

Collectief ontslag

De begrenzing van het maandelijks brutoloon dat als basis dient voor de vaststelling van het netto referteloon in het kader van de vergoeding collectief ontslag bedraagt € 3.543,29.

Nachtarbeid

De financiële vergoeding voor nachtarbeid is van toepassing op bedrijven en sectoren die zelf geen bijzondere vergoeding voor nachtarbeid hebben uitgewerkt:

  • jonger dan 50 jaar: € 1,24 per uur;
  • vanaf 50 jaar: € 1,49 per uur.

Sociale uitkeringen

Ook de sociale uitkeringen verhogen met 2% vanaf 1 september 2021. Het gaat hierbij o.a. over de werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag.

SWT

Het nieuwe maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering bij SWT en SWAV is € 1.430,26 per maand.

De loondrempels in het kader van de RSZ-inhouding van 6,5% in het kader van SWT en SWAV bedragen vanaf 1 september 2021:

  • € 1.532,53 bruto per maand indien geen gezinslast;
  • € 1.845,95 bruto per maand indien wel gezinslast.

De werkbonus

Bovendien wordt de berekeningsformule voor de sociale werkbonus aangepast. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon. De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 september 2021 als volgt uit:

Sportbeoefenaars

De sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op het loon betaald aan een sportbeoefenaar worden berekend op het werkelijk loon van de sportbeoefenaar dat evenwel beperkt wordt tot een plafond als zijn loon meer bedraagt dan dat plafond. Dit plafond bedraagt vanaf 1 september 2021 € 2.474,22.

Bron: Federaal planbureau, www.plan.be; Nationale Arbeidsraad, www.cnt-nar.be en Administratieve instructies RSZ – 2021/3, www.socialsecurity.be.

Tags