Besox

Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober 2020

22 september 2020

Op zondag 4 oktober 2020 zal Open Bedrijvendag weer plaatsvinden. Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Het thema voor deze editie is digitale transformatie. Gelet op de huidige situatie omtrent COVID-19 gaat het dit jaar wel om een virtueel evenement.

Neemt u hieraan deel en moet u daarom personeel tewerkstellen die dag, dan moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

Zondagsarbeid

In principe is het verboden om werknemers op zondag te laten werken. De Arbeidswet voorziet echter een uitzondering voor “deelname aan manifestaties van alle aard”. Hieronder vallen o.m. salons, tentoonstellingen, braderijen, enz. Open Bedrijvendag valt eveneens onder deze uitzondering.

Toeslag

De wet voorziet geen toeslag voor zondagsarbeid. In principe moeten deze uren dus aan het normale loon vergoed worden. Sommige sectoren voorzien echter wel een toeslag voor werken op zondag.

Inhaalrust

Als de werknemer op zondag heeft gewerkt, dan heeft hij recht op onbetaalde inhaalrust. Deze inhaalrust moet toegekend worden binnen de 6 dagen na de tewerkstelling op die zondag. Hier is ook een afwijkende sectorale regeling mogelijk. Indien de zondagsarbeid tenminste 4 uren duurde, bedraagt de inhaalrust een volledige dag. De inhaalrust bedraagt een halve dag, indien de zondagsarbeid minder dan 4 uren duurde. De inhaalrust mag samenvallen met een dag waarop normaal gezien niet gewerkt wordt in de onderneming (meestal de zaterdag).

Overuren

Indien de voltijdse werknemers gedurende deze week al normaal gewerkt hebben, dan zijn de uren gepresteerd op zondag overuren.

Het presteren van overuren is niet zomaar toegelaten. Daarom kunt u best vermijden dat de uren op zondag overuren zijn door in deze week een vrije dag te voorzien voor de betrokken werknemer(s). Deze tijdelijke wijziging van het uurrooster wordt opgenomen in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst en in het arbeidsreglement indien dit specifieke uurrooster hierin nog niet is opgenomen.

Is overwerk onvermijdelijk, dan kan u de bevoegde inspectiediensten best vooraf schriftelijk inlichten. De gewijzigde uurroosters moeten minstens 24 uren op voorhand worden aangeplakt in de lokalen van de onderneming. Heeft u een vakbondsafvaardiging in uw onderneming, moet u ook hun akkoord hierover vragen.

Voor overuren gepresteerd op een zondag moet minstens een toeslag van 100% betaald worden. Er moet ook een betaalde inhaalrust toegekend worden die samenvalt met activiteitsuren.

Indien er sprake is van het systeem van de vrijwillige overuren, volstaat het opmaken van een schriftelijke overeenkomst en het betalen van de toeslag.