Besox

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Vaderschapsverlof wordt “geboorteverlof”

7 november 2022

N.a.v. de Wet van 7 oktober 2022 werd het begrip vaderschapsverlof vervangen door “geboorteverlof”, om zo te voldoen aan de huidige juridische en maatschappelijke context. In de wetteksten worden de woorden “de vader” ook steeds vervangen door “de vader of de meemoeder”.

Een werknemer heeft momenteel recht op 15 dagen geboorteverlof. Dit wordt voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023 opgetrokken naar 20 dagen geboorteverlof.

Bron: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, BS 31 oktober 2022.

Tags