Besox

Nieuw akkoord voor relance Vlaamse arbeidsmarkt

26 december 2020

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners hebben op 14 december 2020 een akkoord gesloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het plan kreeg de titel ‘Alle hens aan dek’ en voorziet in een budget van 190 miljoen euro voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Het nieuwe ambitieuze Vlaamse project legt de focus op drie prioriteiten: een opleiding- en loopbaanoffensief, een inclusieve en mensgerichte digitalisering en een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen.

1. Een opleiding- en loopbaanoffensief

Om zowel werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen als ondernemingen en zelfstandig ondernemers meer wendbaar en beter inzetbaar te maken, wil de Vlaamse overheid een aantal maatregelen nemen om een versnelling te realiseren in levenslang leren. Om dit te bereiken, moet 2021 het jaar van de opleiding worden. Het moet een jaar worden waarin zoveel mogelijk Vlamingen opleidingen volgen, zich omscholen of heroriënteren.

Het akkoord voorziet hiervoor een aantal initiatieven, onder meer:

 • een ruim en toegankelijk (online) opleidingsaanbod;
 • een eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus;
 • een breed opleidingsaanbod voor tijdelijk werklozen;
 • een versterking van het werkplekleren;
 • enz.

2. Vlaanderen digitaal transformeren

De overheid wil Vlaanderen uitbouwen tot een toonaangevende data-economie en data-maatschappij. Er zullen maatregelen voorzien worden om digitale talenten en digitale vaardigheden van alle Vlamingen te versterken met voldoende aandacht voor de digitale kloof.

Dit zal onder meer gerealiseerd worden door:

 • een actieplan e-leren voor opleidingspartners;
 • een breed digitaal loopbaanplatform;
 • het bundelen van alle opleidings- en loopbaanincentives in één overzichtelijke portefeuille;
 • de aanpassing van de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof aan de realiteit van het e-leren;
 • enz.

3. Een strategie gericht op duurzame tewerkstelling voor iedereen

De Vlaamse overheid wil de veerkracht van werknemers, ondernemingen en zelfstandigen versterken en streven naar een maximale tewerkstelling en naar een duurzame tewerkstelling. Er zullen maatregelen ingevoerd worden om mensen die reeds aan de slag zijn aan de slag te houden, om loopbaantransities te faciliteren en om mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren.

Het akkoord voorziet een aantal maatregelen om dit te realiseren, onder meer:

 • een versterking van de begeleidingscapaciteit van de VDAB en andere partners;
 • de uitvoering van het actieplan werkbaar werk in samenwerking met de sociale partners;
 • de ondersteuning van duurzaam telewerk;
 • een hervorming van het doelgroepenbeleid naar een eenvoudig en transparant systeem van RSZ-doelgroepenkortingen in functie van de afstand tot de arbeidsmarkt;
 • een sterke wisselwerking en samenwerking tussen sociale en reguliere economie;
 • acties om de zij-instroom in de zorgsector en het onderwijs te versterken;
 • enz.

Deze initiatieven van de Vlaamse overheid moeten nog omgezet worden in wetgevende teksten. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

Bron: Nieuwsbericht van de Vlaamse overheid: ‘Drie prioriteiten voor relance Vlaamse arbeidsmarkt’, 14 december 2020.

Tags