Besox

Kortere termijnen voor toekenning overbruggingsvergoeding na faillissement

14 juni 2019

Wanneer de activa van een onderneming worden overgenomen door een andere onderneming na een faillissement, kan het Sluitingsfonds een overbruggingsvergoeding toekennen aan de werknemers die opnieuw in dienst worden genomen door deze overnemer. Deze vergoeding is een compensatie voor het loonverlies en wordt toegekend voor de periode tussen de datum van het ontslag en de datum van de indienstneming door de overnemer.

Om in aanmerking te komen voor een overbruggingsvergoeding, moeten er enkele voorwaarden vervuld zijn. Zo werden er o.a. 2 termijnen voorzien:

  • De overname van de activa van de onderneming in faillissement moet plaatsvinden binnen de 6 maanden vanaf de datum van het faillissement;
  • De werknemer moet een arbeidsovereenkomst sluiten met de overnemer binnen de 6 maanden na de overname van de activa.

De eerste termijn van 6 maanden wordt nu verkort tot 2 maanden vanaf de datum van het faillissement. Deze termijn kan verlengd worden met 2 maanden indien bij het verstrijken van deze termijn:

  • De curator aan het fonds schriftelijk bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer, of;
  • De curator nagelaten heeft de inlichtingen van de overgenomen werknemers mee te delen aan het Sluitingsfonds.

Nadien kan er nogmaals een verlenging met 2 maanden plaatsvinden indien de curator aan het Sluitingsfonds bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer.

Ook de termijn waarbinnen de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst moet gesloten hebben met de overnemer wordt ingekort tot 4 maanden vanaf de datum van overname van de activa.

De wijzingen treden in werking voor sluitingen waarvan de datum dateert na 1 april 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, B.S. 12 juni 2019.