Besox

Jaarlijkse informatieplicht bij belastingvrijstelling sociaal passief

17 juli 2019

Een belastingplichtige die de belastingvrijstelling voor sociaal passief wil genieten, moet elk jaar elektronisch de nominatieve lijst van de tewerkgestelde werknemers aan de belastingadministratie voorleggen. Hierbij moet hij voor elke werknemer een aantal gegevens vermelden.

De gegevens zullen jaarlijks toegezonden worden via de elektronische toepassing die de FOD Financiën in het kader van de individuele fiches ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Momenteel is de applicatie nog niet beschikbaar. Voorheen moest de informatie enkel bijgehouden worden voor een eventuele controle.

De werkgever moet de nominatieve lijst van tewerkgestelde werknemers voorleggen, en daarbij voor elke werknemer de volgende gegevens vermelden:

  • de volledige identiteit en het nationaal nummer of het bis-identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
  • de datum van indiensttreding;
  • de anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;
  • het bedrag van de vrijstelling;
  • in voorkomend geval, de einddatum van de arbeidsovereenkomst;
  • in voorkomend geval, het bedrag dat is opgenomen in de winsten en baten van het belastbaar tijdperk;
  • de bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend, met inbegrip van de sociale werknemersbijdragen, in voorkomend geval te beperken tot de maandgrens.

Bronnen: KB van 13 juni 2019 tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, B.S. 4 juli 2019 en MB van 24 juni 2019 tot bepaling van de modaliteiten van de elektronische communicatie bedoeld in artikel 46quater van het KB tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S. 4 juli 2019.

Tags