Besox

Is uw bedrijf in een steunzone gelegen?

2 april 2019

Sinds 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende “steunzone” een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen gedurende 2 jaar een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de nieuwe werknemers die ze hebben aangeworven als gevolg van deze investering.

Omdat de steunmaatregel wint aan populariteit, zetten we graag nogmaals even de belangrijkste bepalingen voor u op een rij.

  1. Steunzones

Voor het Vlaamse Gewest werden de regio’s rond Turnhout en Genk erkend als steunzone. Voor het Waalse Gewest zijn de regio’s rond Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries erkend als steunzone. Het gaat hierbij echter niet om de volledige regio, maar de steunzones zijn beperkt tot bepaalde straten, industrieterreinen,….

Indien u wilt weten of uw bedrijf in een steunzone gelegen is, kan u hiervoor terecht op de website www.geopunt.be.

  1. Voorwaarden

Alvorens een onderneming gebruik kan maken van de vrijstelling van doorstorting BV moet deze eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden is een investering doen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een investering in materiële of immateriële vaste activa die verband houdt met:

  • ofwel de oprichting van een nieuwe inrichting;
  • ofwel de diversificatie van de productie van een inrichting naar producten die voordien niet in de inrichting werden vervaardigd.

Een tweede voorwaarde is dat, ten gevolge van de gedane investering, er minstens één nieuwe arbeidsplaats moet gecreëerd worden. Hierbij benadrukken we dat er gesproken wordt over ‘een nieuwe arbeidsplaats’ en niet over ‘een nieuwe werknemer’. Het is dus mogelijk dat de nieuwe arbeidsplaats opeenvolgend door verschillende werknemers ingevuld wordt.

Een derde voorwaarde is dat de nieuwe arbeidsplaats gedurende een minimumperiode behouden moet blijven. Voor kmo’s is dit 3 jaar, voor andere ondernemingen is dit 5 jaar.

  1. Formaliteiten

De werkgever die gebruik wil maken van de vrijstelling moet in principe vóór de aanvang van de investering een speciaal investeringsformulier (formulier nr. 274 SZ) aan de FOD Financiën overmaken. Dit om aan te tonen dat hij binnen het toepassingsgebied valt. Voor de investeringen vanaf 1 september 2018, kan het aanvraagformulier ook ingediend worden ten laatste in de derde maand na de voltooiing van de investering.

De werkgever moet op het einde van de periode van 3 jaar of 5 jaar waarin de arbeidsplaats behouden moet blijven, bij zijn aangifte in de inkomstenbelasting een bijlage toevoegen waaruit blijkt dat de arbeidsplaats effectief gedurende minimum 3 of 5 jaar behouden is gebleven. Pas als dit bewezen wordt, wordt de vrijstelling van doorstorting BV definitief toegestaan.

Beide documenten zijn terug te vinden op de website van de FOD Financiën.

  1. Omvang van de steunmaatregel

Werkgevers die investeren in een steunzone krijgen gedurende een periode van twee jaar een vrijstelling van doorstorting van 25% bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen ten gevolge van de investering.

Tags