Besox

Installatie van nieuwe laadstations: nieuw wetsontwerp

30 september 2021

Om de vergroening van het bedrijfswagenpark te realiseren, zal de installatie van nieuwe laadpunten noodzakelijk zijn. De wetgever is zich hier van bewust en heeft bijgevolg de volgende incentives geïnstalleerd om elektrisch laden te stimuleren:

1) Voor de particulier: belastingvermindering voor de installatie laadpunt thuis

Het thuisladen is de makkelijkste manier om elektrische auto’s op de weg te krijgen. De regering komt dan ook met een belastingvermindering bij de aankoop en installatie van een thuislaadstation. De belastingvermindering is eenmalig en het bedrag van de uitgaven is beperkt tot 1.500 euro.

Hieraan zijn ook voorwaarden verbonden:

 • Het laadstation moet geplaatst zijn op het adres van de woonplaats van de belastingplichtige;
 • Aankoop van een nieuw laadstation;
 • Het laadstation moet intelligent zijn (gebruik maken van slimme software);
 • Enkel gebruik van groene stroom is toegelaten;
 • De installatie moet gekeurd worden door een erkend keuringsmechanisme.

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering is het niet noodzakelijk om eigenaar te zijn van de woning waar het laadstation geplaatst wordt. De huurders krijgen eveneens de mogelijkheid hiertoe. Er zijn ook geen beperkingen op de plaats van het laadstation. Deze kan zowel buiten als binnen de woning geplaatst worden.

Particulieren mogen enkel gebruik maken van groene stroom. Deze mag enerzijds geproduceerd zijn op basis van hernieuwbare energiebronnen of bijvoorbeeld opgewekt worden door zonnepanelen bij de particulier thuis.

De belastingvermindering betreft de aankoop van een laadstation, de kosten voor de plaatsing van het laadstation, de uitgaven voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie en de kosten van verplichte keuring.

OPGEPAST: Heeft de particulier deze uitgaven al in mindering gebracht als beroepskost of heeft de werkgever deze uitgaven al terugbetaald als kostenvergoeding, dan kan de particulier deze belastingvermindering niet meer genieten.

2) Voor de werkgever: verhoogde kostenaftrek voor de installatie publiek laadpunt

De werkgever kan de kosten van de publiek toegankelijke laadstations aftrekken als volgt:

 • Afschrijving m.b.t. investeringen gedaan in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022: 200%;
 • Afschrijving m.b.t. investeringen gedaan in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024: 150%.

Deze verhoogde aftrek kan de werkgever enkel doorvoeren wanneer het laadpunt voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om nieuwe laadstations;
 • De laadstations moeten intelligent zijn (gebruik maken van slimme software);
 • Publiek toegankelijk zijn tijdens de gangbare openingsuren;
 • Enkel gebruik van groene stroom is toegelaten.

Ondernemingen kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek bij het plaatsen van nieuwe laadstations die intelligent zijn en toegankelijk zijn voor iedereen met een elektrische wagen. De bijkomende kosten voor de plaatsing maken deel uit van de aanschaffingswaarde.

Niet enkel personeel en bezoekers van het betrokken bedrijf, maar ook een derde persoon zou dus tijdens de gangbare openingsuren van het publiek laadpunt, zonder voorafgaande afspraak, zijn wagen moeten kunnen opladen. De onderneming zal het laadstation tijdig moeten registreren bij de FOD Financiën om vervolgens opgenomen te worden op de webstek van het Europese observatorium voor alternatieve brandstoffen. Gebruikers kunnen dan op voorhand de locatie en de beschikbaarheid ervan controleren.

Vanaf 2023 moet een zogenaamd ‘smart station’ koppelbaar zijn met energiebeheerdssystemen van verschillende leveranciers. Met een ‘smart station’ kan men de laadduur en het stroomverbruik registreren. Bedrijven kunnen het verbruik dan in kaart brengen. De stroom van het laadstation moet 100% groene stroom zijn, geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen of ter plaatse opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen.

De verhoogde aftrek mag pas toegepast worden wanneer het laadstation effectief openbaar toegankelijk is en aangemeld is bij de FOD Financiën. De afschrijving daarentegen mag al starten in de loop van de verwerving aan 100%. Vanaf 2030 daalt dit naar 75%.

Het gaat wel enkel om investeringen van 1 september 2021 t.e.m. 31 augustus 2024.

Deze tekst is gebaseerd op een ontwerptekst. Aanpassingen zijn dus nog mogelijk. We houden u op de hoogte na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wetsontwerp van 14 september 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, DOC 552170/001.

Tags