Besox

Hervorming belastingstelsel buitenlandse kaderleden

27 januari 2022

Om de loonkost te verminderen die voortvloeit uit de tewerkstelling van buitenlandse kaderleden in België, geldt al jaren een fiscaal gunstregime voor deze werknemers. Dit regime was louter gebaseerd op een circulaire van de fiscus. Op 1 januari 2022 heeft de regeling evenwel een wettelijke basis gekregen.

In de wet is sprake van twee bijzondere belastingstelsels: het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO).

Het BBIB kan worden toegepast voor werknemers en bedrijfsleiders die:

  • buiten het Belgisch grondgebied worden aangeworven door een onderneming die deel uitmaakt van een multinational (inclusief internationale vzw’s);
  • een bruto jaarloon ontvangen van minstens € 75.000, inclusief voordelen van alle aard en bonussen;
  • niet onderworpen geweest zijn aan de Belgische inkomstenbelastingen (al dan niet als niet-rijksinwoner) in de loop van de laatste 5 jaar voorafgaand aan de indiensttreding, noch op minder dan 150 km van de Belgische grens gewoond hebben.

Het is niet meer vereist dat de werknemer een buitenlandse nationaliteit heeft, noch dat hij bepaalde diploma’s bezit: ook relevante ervaring kan in aanmerking komen.

Voor onderzoekers gelden andere voorwaarden. Zo is de voorwaarde inzake het minimumloon niet op hen van toepassing.

Bovenop het loon, kan de werkgever tot 30% van het jaarloon als kosten eigen aan de werkgever betalen, met een maximum van € 90.000 per jaar. Voor de onderstaande uitgaven geldt geen maximumbedrag:

  • de verhuiskosten;
  • de kosten verbonden aan de inrichting van de woning in België gedaan in de eerste 6 maanden na aankomst in België;
  • het schoolgeld van kinderen in particuliere of internationale scholen.

Om het bijzondere belastingstelsel te kunnen toepassen, moet de werkgever een elektronische aanvraag indienen bij de FOD Financiën binnen de 3 maanden na indiensttreding van de betrokken werknemer. Daarna moet hij jaarlijks een nominatieve lijst van de werknemers die van dit belastingregime genieten, bezorgen aan de FOD.

Daar waar het bijzonder belastingstelsel vroeger onbeperkt kon worden toegepast, is de toepassingsperiode nu beperkt tot 5 jaar, eventueel te verlengen met 3 jaar.

De nieuwe regeling geldt voor de werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2022. Er bestaan overgangsregelingen voor werknemers die nog onder de oude regeling vallen.

Bron: Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021, editie 1.

Tags