Besox

Groep van Tien bereikt ontwerp van IPA 2019-2020

5 maart 2019

Op dinsdag 26 februari 2019 bereikten de sociale partners in de Groep van Tien een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). In een interprofessioneel akkoord (IPA) worden de regels vastgelegd waaraan de sociale partners in de privésector zich moeten houden bij hun onderhandelingen. Dit akkoord bevat afspraken over de evolutie van de lonen en andere maatregelen voor de komende 2 jaren.

Niet iedereen is het eens met dit akkoord. De vakbonden hebben een maand de tijd gevraagd om het akkoord voor te leggen aan hun achterban. Als iedereen akkoord zou gaan met het IPA, moet het nog altijd verder worden uitgewerkt in wetgeving. Het gaat dus nog maar over voorlopige afspraken.

Wij geven u hierbij een overzicht van de voornaamste afspraken die gemaakt zijn:

  1. Maximale loonnorm van 1,1%

De loonnorm is de maximale gemiddelde stijging van de loonkost op interprofessioneel, sectoraal en werkgeversniveau. Initieel was er voor de jaren 2019-2020 een maximale loonnorm van 0,8% voorzien. Deze werd opgetrokken tot maximaal 1,1%, net zoals voor de periode 2017-2018.

Dit wil zeggen dat de lonen, buiten de normale indexeringen en baremieke verhogingen, maximaal nog eens mogen stijgen met 1,1% in de periode 2019-2020. De sectoren en/of ondernemingen moeten zich aan deze loonnorm houden en moeten deze nog verder uitwerken.

  1. Verhoging van de minimumlonen met 1,1%

De interprofessionele minimumlonen (cao nr. 43) stijgen vanaf 1 juli 2019 met 1,1%.

Tegen 30 september 2019 doen de sociale partners voorstellen om een aanzienlijke verhoging van het minimumloon toe te kennen op een sociaal- en fiscaalvriendelijke manier.

  1. Aanvangsleeftijd SWT (brugpensioen)

De leeftijdsvoorwaarde vereist voor SWT in de stelsels van een zwaar beroep, nachtarbeid en in de bouwsector (33 jaar beroepsverleden), of een zwaar beroep (35 jaar beroepsverleden) blijft 59 jaar tot 30 juni 2021. Bij een lange loopbaan (40 jaar beroepsverleden) blijft de aanvangsleeftijd 59 jaar tot 31 december 2020.

Bij herstructurering is SWT in 2019 nog mogelijk op 58 jaar. In 2020 wordt de maximumleeftijd opgetrokken naar 59 jaar en in 2021 naar 60 jaar.

  1. Behoud van landingsbanen

De aanvangsleeftijd voor landingsbanen blijft behouden op 55 jaar voor bepaalde werknemers en enkel voor een tewerkstelling van 4/5de. Een halftijdse landingsbaan wordt voor bepaalde werknemers mogelijk op 57 jaar.

  1. Verhoging van de terugbetaling van het woon-werkverkeer

Werknemers die het openbaar vervoer gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen hebben vanaf 1 juli 2019 recht op een tussenkomst van de werkgever in hun kosten van 70%. Vanaf 1 juli 2020 wordt de minimumafstand van 5 km afgeschaft.

Er wordt aan de sectoren een aanbeveling gedaan om een fietsvergoeding toe te kennen indien dit nog niet het geval was.

  1. Meer vrijwillige overuren

De vrijwillige overuren worden opgetrokken van 100 uren naar 120 uren per jaar (tenzij voor bepaalde sectoren, zoals voor de horecasector waar dit al 360 uren bedraagt).

  1. Hogere sociale uitkeringen

De sociale uitkeringen, bijvoorbeeld pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen voor beroepsziekten, stijgen met een percentage dat varieert van 1,1% tot 2,4%.

  1. Ontslagkost

De inzetbaarheid van de werknemer wordt verhoogd door een deel van de ontslagvergoeding aan te wenden. Tegen 30 september 2019 willen de sociale partners een interprofessionele regeling uitwerken om een deel van de ontslagkost (maximum 1/3de) in te vullen met maatregelen die de inzetbaarheid van de ontslagen werknemer op de arbeidsmarkt verhogen.

  1. Verlenging bestaande maatregelen

Een aantal bestaande maatregelen wordt verlengd zoals de werkgeversbijdrage in de risicogroepen, de innovatiepremie, de sectorale vrijstellingen van de startbaanverplichting, de derdebetalersregeling voor het woon-werkverkeer en de boete voor het niet aanbieden van outplacement.

Zoals eerder vermeld, zijn deze afspraken nog onder voorbehoud.

Bron: diverse persberichten.